ราชภัฏภูเก็ต ร่วมภาครัฐ-เอกชน พัฒนาบุคลากร MICE รับ AEC

ราชภัฏภูเก็ต ร่วมภาครัฐ-เอกชน พัฒนาบุคลากร MICE รับ AEC

ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับภาครัฐ-เอกชน พัฒนาศักยภาพบุคลากร MICE รับ AEC
ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับภาครัฐ-เอกชน พัฒนาศักยภาพบุคลากร MICE รับ AEC

วันที่ 10 กันยายน 2558 ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ประสานงานและผู้วางแผนปฏิบัติการไมซ์ เพื่อพร้อมรับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน MICE Working Standard Manual for MICE Coordinator and MICE Operation Planner (Thailand) โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต นายสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ นางนิชาภา ยศวีร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สสปน. ร่วมด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และประชาชน เข้าร่วม ณ Hilton Phuket Arcadia Resort and Spa หาดกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ผศ.ดร.ประภา กาหยี กล่าวในพิธีเปิดการสัมมนา ว่า “อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Industry) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และกำลังมีบทบาทสำคัญในภาคธุรกิจทุกระดับ ทั้งในส่วนของการประชุมองค์กร (Meetings) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travel) การประชุมสมาคมนานาชาติ (International Association Meeting) นิทรรศการและการแสดงสินค้านานาชาติ (International Exhibition) สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยนั้น เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวม อีกทั้งสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก และในปี 2558 จะมีการรวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลให้อาเซียนเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตร่วมกัน มีปริมาณเงินลงทุนเสรีจำนวนมากขึ้น แต่สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ ยังไม่มีการเตรียมพร้อมรับมือ หรือหาโอกาสจาก AEC มากเท่าที่ควร ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมกับหน่วยงานไมซ์ระดับประเทศ จัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้น เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานไมซ์ของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล”

ด้าน นายสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา กล่าวว่า “คณะทำงานร่วมของอุตสาหกรรมไมซ์จัดงานสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ ประกอบด้วย สมาคมแสดงสินค้าระหว่างประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการรวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน และพัฒนาคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมไมซ์ โดยคัดเลือกตำแหน่งงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมา 2 ตำแหน่ง คือ ผู้ประสานงานไมซ์ (MICE Coordinator) และผู้วางแผนและปฏิบัติงาน (MICE Planning & Operations) โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม คือ กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มธุรกิจบริษัทไมซ์และอีเว้นท์ กลุ่มธุรกิจบริษัทรับจัดเลี้ยงจัดประชุม กลุ่มธุรกิจรับจัดนิทรรศการ กลุ่มบริษัททัวร์ต่างๆ และกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการรวมกลุ่มความร่วมมือเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมไมซ์ ทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ตลอดจนสามารถยกระดับขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน”

ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับภาครัฐ-เอกชน พัฒนาศักยภาพบุคลากร MICE รับ AEC http://news.phuketindex.com/student/pkru-161-226903.html

Posted by PhuketJournal.com on Saturday, September 12, 2015

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.