ราชภัฏภูเก็ตจัดปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2558

ราชภัฏภูเก็ตจัดปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2558

ราชภัฏภูเก็ตปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่-ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558
ราชภัฏภูเก็ตปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่-ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558

ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2558 ม.ราชภัฏภูเก็ต ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาใหม่ และผู้ปกครอง เข้าร่วมกว่าหกพันคน ณ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัย ในประเด็นด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดการศึกษาและลงทะเบียนเรียน การใช้ห้องสมุดและศูนย์คอมพิวเตอร์ งานกิจกรรมนักศึกษา การทำบัตรประกันสุขภาพ การสมัครกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปกครอง นักศึกษา และมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญเรื่องการดูแลนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้า ทั้งในด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย อีกทั้ง ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน และระบบการให้บริการที่ทันสมัย และมีคุณภาพก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตอบสนองต่อความต้องการทรัพยากรบุคคลขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง สำหรับในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาใหม่จำนวน 2,498 คน เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองและนักศึกษาให้การยอมรับและเชื่อถือมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแห่งเดียวในอันดามันที่จัดการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.