ม.ราชภัฏภูเก็ต บริการท้องถิ่น อบรมภาษาอังกฤษตำรวจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี เสริมเศรษฐกิจเข้มแข็ง

บริการวิชาการให้กับชุมชนท้องถิ่นเป็นภารกิจของทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏและพื้นที่ใกล้เคียง โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการตำรวจ จึงเป็นภารกิจหนึ่งที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ตส่งเสริม เพิ่มทักษะการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรท้องถิ่น ส่งเสริมเพื่อให้เกิดการพัฒนา มีศักยภาพในการต้อนรับและเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการให้บริการผู้มาเยือน โดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยว โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) แก่ข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2552 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รุ่นที่2)

ด้วยเหตุจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีจุดแข็งด้านการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวต่อปีจำนวนมาก การรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งด้านสาธารณูปโภค ถนน น้ำ อาคาร สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกฯลฯ และประการสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ ทรัพยากรบุคคลกับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการบริการ  ต้องสร้างความประทับใจเพื่อเพิ่มจุดขายและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางกลับมาอีกครั้ง ดังนั้นบริการที่ดี บุคลากรผู้เป็นเจ้าของบ้านต้องมีพื้นฐานการสื่อสารที่ดี สื่อความหมายเป็นภาษาเดียวกัน เข้าใจ สนองตอบความต้องการของนักท่องเที่ยวได้

ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ได้ให้ความเห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม การให้บริการแก่บุคลากรของท้องถิ่น เป็นหน้าที่หนึ่งที่จะต้องดำเนินการ การอบรมภาษาอังกฤษให้กับตำรวจในจังหวัดภูเก็ต ทั้งตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจน้ำ ถือว่าเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น  เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตของเรามีนักท่องเที่ยวมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร หากตำรวจสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ก็สามารถให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและให้บริการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและกลับมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในครั้งต่อไป ดังกล่าวจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศโดยรวม

ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของข้าราชการตำรวจ ซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการให้บริการและช่วยเหลือชาวต่างชาติ การอบรมในครั้งนี้มีข้าราชการตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 60 นาย โดยมีการอบรมเนื้อหาต่างๆ ในห้องเรียน การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะเติมเต็มการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวโดยตรง เป็นการฝึกปฏิบัติที่เกิดประโยชน์กับผู้อบรมเป็นอย่างดี

พ.ต.ท. สฤษดิ์  บุตรหนองแสง จาก สภ.เมืองภูเก็ต เปิดเผยหลังการอบรมว่า “ได้ความรู้มาก ทั้งในเรื่องประโยคการสื่อสาร ศัพท์ที่ควรใช้ การติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารทุกเรื่อง การแจ้งความ ของหาย คดีความ ต่อเดือนมีนักท่องเที่ยวที่มาติดต่อกับโรงพัก ประมาณ 30-40% ของนักท่องเที่ยว ในขณะที่ตำรวจเรามีประมาณ 10-20% ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้บ้าง จากสัดส่วนทำให้เห็นว่า เราต้องพัฒนาศักยภาพการสื่อสารมากพอสมควร เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาติดต่อสัมพันธ์กับโรงพักในเรื่องต่างๆ ครั้งนี้ทางโรงพักได้มาอบรม 7 คน มาทุกแผนกตั้งแต่ประชาสัมพันธ์ ธุรการ การรับแจ้งความฯลฯ โครงการนี้ตำรวจสามารถนำไปใช้ได้จริง ยิ่งอยู่ในจังหวัดท่องเที่ยว ยิ่งต้องรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษให้มาก”

ด้าน จ.ส.ต.วิชาญ ประมาลการ จาก สภ.เชิงทะเล เปิดเผยหลังการอบรมว่า “มาอบรมเป็นครั้งที่ 2 แล้ว การอบรมครั้งนี้ได้ความรู้มากกว่าการอบรมครั้งที่ผ่านมา ครั้งนี้ได้ลงภาคสนามปฏิบัติการจริง ได้พูดคุย ติดต่อ สื่อสารกับนักท่องเที่ยวที่ป่าตอง ทำให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่มีการปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวหลายประเทศเป็นประจำ  นักท่องเที่ยวจะสอบถามเกี่ยวกับถนนหนทาง โรงแรม ร้านอาหาร การไปแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ พื้นฐานแล้วเราต้องรู้และต้องสื่อสารได้บ้าง สำหรับโรงพักมีตำรวจที่มีความรู้ภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อย ก็เลยมาอบรมและได้สลับสับเปลี่ยนกันมา เพื่อจะให้คนที่ไม่รู้ได้รู้ และคนที่รู้แล้วจะได้รู้เพิ่มมากขึ้น  อยากให้มหาวิทยาลัยเปิดอีกและเพิ่มเวลาในการอบรมให้มากขึ้นอีก เพราะจังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเข้ามามาก ภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นในการติดต่อสื่อสารมาก ซึ่งบางครั้งมีนักท่องเที่ยวเข้าตรงมายังโรงพักเพื่อสอบถามหลายๆ เรื่อง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นมากที่ต้องรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี สำหรับการอบรมครั้งนี้ ระยะเวลาในการจัดมีค่อนข้างน้อย แต่เนื้อหาวิชาเข้ม อยากให้มีเวลาในการจัดอบรมให้มากกว่านี้ จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เนื้อสาระเพิ่มมากขึ้น”

สถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น หน้าที่หลักคือการบริการท้องถิ่น ซึ่งหมายรวมถึงการดำเนินการใดๆ อันจะนำไปสู่การส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้าง พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ เหล่านี้คือพันธกิจที่หน่วยงานทางการศึกษาต้องดำเนินงานให้เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีความพร้อมและมีความตั้งใจในการพัฒนาชุมชนให้เข็มแข็งต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.