ม.ราชภัฏภูเก็ต ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ม.ราชภัฏภูเก็ต ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ม.ราชภัฏภูเก็ต ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (26 ธ.ค. 56) ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการประชุม นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ บูรณาการสหวิชา พัฒนาองค์ความรู้สู่อาเซียน โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์ ดร. สิน พันธุ์พินิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รองศาสตราจารย์ วิมล ดำศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ดร. วิทยา เจียรพันธุ์ นายกสมาคมนักวิจัย นายเกรียงศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต คณะครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม

ผศ.ดร.ประภา กล่าวว่า การเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อบูรณาการสหวิชา พัฒนาองค์ความรู้สู่อาเซียน ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการของ 4 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ร่วมกับสมาคมนักวิจัยและหอการค้าจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ร่วมกันจากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่างๆ จากทั่วประเทศ รวมทั้งเป็นเวที สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และรักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ก่อให้เกิดผลดีในการพัฒนาประเทศ

นายไมตรี กล่าวว่า สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ คือเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญแก่การศึกษาพัฒนาตนเองและสังคมประเทศชาติ สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ผ่านสื่อเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ การวิจัยในปัจจุบันไม่ได้มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นการวิจัยแบบบูรณาการ ซึ่งใช้ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาการจากสาขาต่างๆ ร่วมกันเพื่อหาคำตอบการวิจัยแบบองค์รวมการวิจัยเชิงบูรณาการ จึงสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์หลากหลายด้าน และตอบโจทย์ปัญหาได้อย่างครอบคลุม ในอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ การแข่งขันทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การท่องเที่ยว ย่อมปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ล่ะประเทศจึงมุ่งพัฒนาให้ประเทศมีศักยภาพเพียงพอในการรองรับการแข่งขัน งานวิจัยคุณภาพ ถือเป็นนวัตกรรมทางปัญญาของประเทศจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่เวทีการแข่งขันได้อย่างเต็มภาคภูมิ

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.