ม.ราชภัฏภูเก็ต ถก ปัญหาการพัฒนาชุมชน เข้ม

โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน ซึ่งในปีนี้มีการนำเสนอในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ชุมชนพอเพียง และการจัดทำแผนชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิด ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการสัมมนา โดยมีคณาจารย์ นักพัฒนาชุมชน คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลที่นำมาเสนอในแต่ละประเด็นดังกล่าวข้างต้น ทำให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย   ซึ่งจะทำให้เกิดการสั่งสม องค์ความรู้ด้านการพัฒนา นำไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการนี้ ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธานเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552  ณ ห้องสัมมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

นายสุเทพ  อเนกธรรมพินิจ นักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน กล่าวว่า “จากการที่นักศึกษา ได้ศึกษาวิชาสัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นวิชาที่ทุกคนต้องมีการจัดสัมมนาในแต่ละเรื่อง เนื่องจากการสัมมนามีความสำคัญแก่นักศึกษาอย่างน้อยที่สุดทำให้ทราบถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีการปฏิบัติและการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ทุกคนสามารถไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสัมมนาจึงมีความสำคัญต่อการเรียนของนักศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาโครงการ กศ.บป. เป็นนักศึกษาที่มาจากท้องถิ่น ประกอบอาชีพในท้องถิ่น  และเป็นผู้นำท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการสัมมนาลักษณะนี้ จึงเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ได้จริงกับชุมชน”

ด้าน ผศ.ดร.ประภา กล่าวเพิ่มเติมว่า “สังคมในขณะนี้เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยข้อมูล ข่าวสารและเป็นยุคที่เรียกว่า “โลกาวิวัฒน์” ซึ่งหมายความว่าเป็นโลกของการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีการสื่อสารมีความทันสมัยก้าวหน้า สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว มีความคล่องตัวสูง ดังนั้นหมู่บ้าน ชุมชนใด ที่มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงอยู่ในมือมากเท่าใด หมู่บ้าน ชุมชนนั้นก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขวนขวายแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน หนึ่งในวิธีการนั้นก็คือ “การจัดสัมมนา” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่องค์กรต่างๆ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.