ม.ราชภัฏภูเก็ต จับมือภาครัฐ-เอกชน เปิด 4 ร. รับนักศึกษาประสบอุทกภัย

ม.ราชภัฏภูเก็ต จับมือภาครัฐ-เอกชน เปิด 4 ร.

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต สำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดภูเก็ต และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ 4 ร. จังหวัดภูเก็ต (4 ร. ประกอบด้วย ราชภัฏ โรงแรม โรงเรียนและราชการ) เพื่อชีวิตใหม่ประสบอุทกภัยของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และนักศึกษาในเขตพื้นที่ที่ประสบภัย โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หรือทางโทรสารหมายเลข 0-7624-0223 หรือ ทางอีเมล์aec.pkru@gmail.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ผศ. นงเยาว์ ใจห้อ 08-1538- 8929”

ผศ.ดร. ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดเผยว่า ว่า ก่อนหน้านี้ได้มีการจัดโครงการ 3 ร.  โดย ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการ “3 ร. สู่อนาคต” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ซึ่ง 3 ร. ประกอบด้วย ราชภัฏ โรงแรม และโรงเรียน ทั้งนี้เกิดจากฐานคิดเรื่องการขาดแคลนบุคลากรทางการท่องเที่ยว การเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ ผู้ที่จบ ม.6 และเพื่อสร้างอาชีพผู้ที่เข้ามาเรียน และการเตรียมความพร้อมทรัพยากรมนุษย์ต่อการเปิดเสรีอาเซียนปี 2558 สำหรับโครงการ 4 ร. ที่เกิดขึ้นก็เช่นเดียวกันยังคงมีวัตถุประสงค์เดิม เพียงแต่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ เล็งเห็นถึงปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น และต้องการที่จะช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุทกภัยให้ได้เข้ามาสู่โครงการนี้ เป็นการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกด้าน คือ นักศึกษาสามารถทำงานในวันจันทร์-ศุกร์ ในสถานประกอบการที่อยู่ในโครงการ 3 ร.ซึ่งมีเงินเดือนและมีที่พักแก่นักศึกษา เสาร์และอาทิตย์ นักศึกษาเข้าสู่กระบวนการเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ดังนั้นนักศึกษาที่ประสบภัย และกำลังเรียนในชั้นปีที่ 1 หรือ 2 ในสาขาวิชาการโรงแรมการท่องเที่ยว หรือ ภาษาต่างประเทศในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ รวมถึงเปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจในโครงการนี้ได้เข้ามาศึกษาด้วย  โครงการ 3 ร.และ 4 ร.จะช่วยลดปัญหาได้หลายด้าน ปัญหาเรื่องเงิน ปัญหาเรื่องงาน ปัญหาเรื่องการใช้เวลาของเด็กในการสู่ทางที่เสื่อมเสียจะไม่เกิดขึ้น แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบของนักศึกษาที่เข้าสู่โครงการ ที่มีมากขึ้นกว่าปกติ เพราะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองทั้งเรื่องงานและเรื่องเรียนไปพร้อมๆ กัน ดังนั้นความรับผิดชอบ วิธีการวางแผนชีวิตจะมีแบบแผนมากขึ้น ซึ่งเหล่านี้คือกำลังชีวิตที่จะได้รับจากการเข้าศึกษาในโครงการนี้ ผศ.ดร.ประภา กล่าวในที่สุด

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.