ม.ราชภัฏภูเก็ต เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมเปิดโลกทัศน์อาเซียนสู่เพื่อน

“องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศระดับภูมิภาค หรือ ASEAN” หลายคนคงรู้จัก และได้ยิน แต่จะมีสักกี่มากน้อยคนที่จะรู้ถึงความสำคัญ บทบาท หน้าที่ขององค์กร โดยเฉพาะการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรมในภูมิภาค รวมถึงส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค ล้วนมาจากแนวความคิดขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศระดับภูมิภาค หรือ ASEAN การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึง เข้าใจ แก่ประชาชนทุกระดับ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกหน่วยงานควรให้ความสนใจ และเสริมสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้น

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เห็นถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้ร่วมกันจัดโครงการ “PKRU ASEAN WEEK 2009” สำหรับนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการศึกษาทั่วไปภาษาอังกฤษ ประมาณ 1,600 คน เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่นักศึกษา และนักศึกษาได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้ตระหนัก รู้ เข้าใจในความสำคัญของอาเซียน ทั้งนี้จึงจัดกิจกรรมสอดแทรก เสริมความรู้ความเข้าใจผ่านการประกวดการจัดนิทรรศการประเทศ ASEAN ของทุกประเทศ  การแสดงชุดระบำ ASEAN การประกวดเครื่องแต่งกายประจำชาติของกลุ่มประเทศอาเซียน การแข่งขัน SPEECH CONTEST  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  เมื่อวันก่อน

ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี กล่าวว่า “วิกฤตเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้น ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อผู้คนในทุกสาขาอาชีพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศระดับภูมิภาค หรือ ASEAN ในการสร้างความเข้มแข็งทั้งในด้านเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรมในภูมิภาค รวมถึงส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของ ASEAN ตามคติพจน์ที่ว่า “One Vision, One Identity, One Community” ประกอบกับในปีนี้ ประเทศไทยได้รับช่วงตำแหน่งประธานอาเซียน     มีโอกาสเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมที่สำคัญหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดภูเก็ตของเรา สิ่งเหล่านี้จึงถือว่าใกล้ตัว ควรที่จะเผยแพร่ความรู้ให้นักศึกษาและผู้คนที่สนใจได้รู้ถึงความเป็นมาและความสำคัญของอาเซียน”

ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กล่าวว่า “ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีนโยบายจะส่งเสริมกิจกรรม ในการตระหนักรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ในหมู่ภาคประชาชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง ASEAN และประชาสัมพันธ์ให้อาเซียนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ ทางโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเห็นถึงความสำคัญ จึงจัดโครงการ PKRU ASEAN WEEK 2009 ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ โดยนักศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษในการถ่ายทอดส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนซึ่งก็จะเกิดประโยชน์กับนักศึกษาโดยตรง จากการปฏิบัติจริงผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดขึ้น” ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กล่าว

น.ส.วันเพ็ญ ครุตประการ นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 กล่าวว่า “เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้เพื่อนๆ นักศึกษาได้รู้และเห็นบทบาทหน้าที่ ตลอดจนความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องมีประชาคมอาเซียน และเราในฐานะนักศึกษาต้องมีองค์ความรู้นี้ โดยเฉพาะความเป็นมาของอาเซียน วัตถุประสงค์การจัดตั้งอาเซียน ประเทศที่เข้าร่วมเป็นองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งจำเป็นต้องรู้ว่ามีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน พม่า กัมพูชา ลาวและเวียดนาม นอกจากนี้ก็ต้องรู้ว่า อาเซียนบวก 3 อาเซียนบวก 6 คืออะไร มีประเทศใดเข้าร่วมบ้าง จำเป็นต้องศึกษา ซึ่งการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ ทำให้เพื่อนนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง กิจกรรมสื่อความหมายให้เห็นภาพชัดเจน ง่ายต่อการเรียนรู้และศึกษาเรื่องของอาเซียน”

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.