ม.ราชภัฏภูเก็ต จับมือ ม.อิบารากิ บูรณาการการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม สร้างคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.ประภา  กาหยี อธิการบดี รศ.สมชาย สกุลทัพ รองอธิการบดี คณะอาจารย์นักศึกษา สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต้อนรับคณะอาจารย์ 4 คน พร้อมนักศึกษาระดับปริญญาโท 12 คน จากมหาวิทยาลัยอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย ในการนี้ได้จัดโครงการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน ณ บ้านไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา หลักสูตรสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเพิ่มพูนทักษะในด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา อีกทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจหลักการทางด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมในการพัฒนามุมมองด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา และให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา ประการสำคัญเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกับมหาวิทยาลัยอิบารากิ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-29 สิงหาคม 2552  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รศ.สมชาย กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการปฏิบัติจริง ณ แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถบูรณาการการเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาวิสัยทัศน์ มุมมองทางด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะของนักศึกษา ตลอดจนพัฒนารูปแบบการเรียนของหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกับมหาวิทยาลัยอิบารากิ  ซึ่งในครั้งนี้มหาวิทยาลัยอิบา รากิ ได้เดินทางมาเรียนรู้กิจกรรมในชุมชน ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโทสาขาสิ่งแวดล้อม ใน 4 หัวข้อหลัก คือ การทำนา  ป่าพรุและป่าชายหาดหาด  ขยะ และเต่าทะเล ในชุมชนบ้านไม้ขาว    อ.ถลาง เป็นเวลา 4 วัน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแกะสลักผลไม้ไทย สาธิตโดยโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ และการรำไทย สาธิตโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.