ชมรมสตรีนานาชาติภูเก็ตจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2553

ชมรมสตรีนานาชาติภูเก็ต จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2553 ให้แก่นักเรียน / นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ทุนการศึกษาชมรมสตรีนานาชาติ ภูเก็ต  เป็นทุนการศึกษาที่ให้เปล่า แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์ ต้องการให้นักเรียน/ นักศึกษา มีอนาคต ที่ดี สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ รวมทั้งเป็นพลเมืองดีของสังคมในอนาคต

ในปี 2553 นี้ ชมรมฯม อบทุนการศึกษาประจำปี และทุนการศึกษาต่อเนื่อง ในภูเก็ต รวมถึงนักศึกษาต่อเนื่อง เรียนที่จังหวัดอื่นๆ รวมทั้งในกรุงเทพฯ จำนวนทั้งสิ้น 197 ทุน ซึ่งรวมถึงทุนต่อเนื่องจากกองทุนสึนามิ ที่เขาหลัก จังหวัดพังงา  25 ทุน เป็นมูลค่า ทั้งสิ้น 2 ,978,000 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภททุนการศึกษา จำนวนทุน หมายเหตุ
ทุนอาหารกลางวันเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านกู้กู 1 ทุน 30,000 บาท แบ่งจ่าย 2 ภาคเรียน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 28 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ต่อ ปี
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 12,000 บาท ต่อปี
ทุนช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน 40 ทุน ทุนละ 2,000 บาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษา  ปวช. /ปวส 30ทุน ทุนละ 10,000 และ 12,000 บาท ต่อ ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 6 ทุน ทุนละ 25,000 บาท ต่อปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 33 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ต่อปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต 11 ทุน ทุนละ 25,000 บาท ต่อ ปี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 ทุน ระหว่าง 25,000 – 50,000 บาท ต่อปี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ตรัง 2 ทุน ทุนละ 60,000 บาท ต่อปี คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 9 ทุน แพทย์ศาสตร์ 4 ทุน  เภสัชศาสตร์ 1 ทุน และคณะอื่นๆ (25,000 – 100,000 ต่อทุน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง 2 ทุน ทุนละ 25,000 บาท ต่อ ปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ธนบุรี 2 ทุน ทุนละ 25,000 บาท ต่อ ปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตรัง 1 ทุน ทุนละ 25,000 บาท ต่อ ปี
กองทุนสึนามิ 25 ทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทร์เกษม 1 ทุน คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 ทุน ทุนละ 25,000 บาท ต่อ ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  สุราษฎร์ธานี 1 ทุน ทุนละ 25,000 บาท ต่อ ปี

การระดมทุนเพื่อการศึกษานี้ ชมรมสตรีนานาชาติภูเก็ต นำรายได้ส่วนหนึ่งมาจากการจัดเลี้ยงสังสรรค์อาหารกลางวันประจำทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ในภูเก็ตอย่างมีความสุข การจัดเลี้ยงกาล่าดินเนอร์เพื่อการกุศลประจำปี หรือจากการบริจาคโดยตรงจากผู้ใหญ่ใจดี ที่เห็นว่าการศึกษาเป็นรากฐานที่ดีของสังคม และเป็นการสนับสนุนในเด็กในภูเก็ตให้ มีอนาคตที่ดี และ สามารถกลับมาช่วยพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ทั้งส่วนตัว ครอบครัวและสังคม

ขั้นตอนการคัดเลือกนักเรียนทุน กระทำผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาประจำ โรงเรียน/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย โดยนักเรียนทุกคนต้องผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการทุนการศึกษาของชมรมฯ เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว นักเรียนจะต้องประพฤติปฏิบัติ ตามกฎระเบียบของชมรมฯอย่างเคร่งครัด  เนื่องจากเป็นทุนการศึกษาที่ให้เปล่า ดังนั้นชมรมสตรีนานาชาติภูเก็ต ต้องการให้นักเรียนทุนฯทุกคนรู้จักรับผิดชอบ และ มีวินัย หากไม่ปฏิบัติตาม ทางคณะกรรมการชมรมฯมีสิทธิ์ ระงับการช่วยเหลือ ทันที เพราะในสังคมยังมีนักเรียนที่รอโอกาสอีกมาก

วีดีโอ: ชมรมสตรีนานาชาติภูเก็ตมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2553 ให้แก่นักเรียน/นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.