อาเซียนสัญจร 4 ภาค ส่งเสริมความรู้เยาวชน

อาเซียนสัญจร 4 ภาค ส่งเสริมความรู้เยาวชน

วันนี้ (26 ก.ค.) ที่โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยนิตยสารเนชั่นจูเนียร์ จัดโครงการ “มหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร เพื่อนำกิจกรรมส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนไปสู่เยาวชนไทยและคนไทยในทุกภูมิภาค ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2555

โดยมีนางสุทธศรี วงษ์สมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่งผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

โครงการ “มหกรรมอาเซียนสัญจร”ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 1.การเสวนาทางวิชาการ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงศึกษาธิการ กรมเจรจาการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนจากภาคเอกชน เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้เห็นภาพของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ชัดเจนขึ้น 2. การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษ (ASEAN Quiz) ของนักเรียนในเขตการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ

3.เวทีสร้างสรรค์สู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Smart Teens) เป็นการนำนาฎศิลป์ของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนมาประยุกต์ เพื่อสะท้อนคำขวัญอาเซียน “ASEAN : One Vision,One Identity,One Community) และ 4. นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน

มหกรรมอาเซียนสัญจรฯ มีกำหนดเดินสายจัดกิจกรรม รวม 5 ครั้ง โดยการจัดกิจกรรมในแต่ละภูมิภาค จะมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม ASEAN Smart Teens และ ASEAN Quiz) ให้เป็นทีมตัวแทนประจำภาค ภาคละ 4 ทีม เพื่อไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 23 – 24 ส.ค.2555

รางวัลของทั้งสองกิจกรรม ทีมชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับทุนการศึกษาดูงานที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ณ.กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย และเยี่ยมชมแหล่งมรดกโลก “บุโรพุทโธ”มหาเจดีย์พระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุด รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับทุนการศึกษาดูงานที่ประเทศพม่า รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับทุนการศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนาม

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน ว่า ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้มานานแล้ว ทั้งในเชิงรุกและตั้งรับ ด้วยการพัฒนาทั้งเด็กนักเรียน และครู อาจารย์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สู่ประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม สังคม และที่สำคัญจะต้องพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยให้สามารถแข่งขันกับประชาคมอาเซียนได้

โดยเริ่มตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัย ไปจนถึงระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะในระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษาจะต้องมีทักษะเฉพาะด้านที่พร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.