ศูนย์ CIC ภูเก็ตร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัญอเมริกาจัด English Camp

ศูนย์ CIC ภูเก็ตร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัญอเมริกาจัด English Camp

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานการเปิดโครงการ เปิดโลกภาษาเปิดประตูสู่ USA – Emglish Camp ได้รับเกียรติจากนางปรียวรรณ สาครเย็น ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา, นางนาถฤดี ตัณฑวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา สถานสอนภาษาเอยูเอ, ดร.สวพร เจริญทิพากร ผู้บริหาร บ.นันทสิทธิ์ คิดสร้างสรรค์, นายพรณรงค์ อ่อนชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ CIC ภูเก็ต, Mr. Benjamin Lordi และ Ms. Julia Wolf อาสาสมัครจาก Peace Corps. โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 จำนวน 50 คน ข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน (Creativity & Innovation Center)


โครงการเปิดโลกภาษาฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนด้านภาษา วัฒนธรรม การค้นหาตัวตนและความถนัดผ่านแอพพลิเคชั่น การเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองหน่วยงาน ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ อาทิ กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน การเขียนบทละคร แสดงบทบาทสมมุติ โดยอาสาสมัครจาก Peace Corps.

การร่วมกันระหว่างสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ตในครั้งนี้ นับเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและมุ่งหวังพัฒนาศักยภาพการศึกษา เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวชน ซึ่งภาษาอังกฤษถือเป็นทักษะที่สำคัญอย่างมากของศตวรรษนี้ ดังนั้นข้อจำกัดด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษจึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเยาวชน การพัฒนาประเทศ ที่มิอาจทัดเทียมชาติอื่นได้

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.