โครงการฝึกอบรมครูเสริมทักษะกระบวนความคิดเพื่อการสอนอย่างสร้างสรรค์

โครงการฝึกอบรมครูเสริมทักษะกระบวนความคิดเพื่อการสอนอย่างสร้างสรรค์

วันที่ 22 และ 23 ตุลาคม 2561 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต ( Creativity & Innovation Center) และ บริษัท นันทสิทธิ์คิดสร้างสรรค์ จำกัด ให้การสนับสนุนการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมครูเสริมทักษะกระบวนความคิดเพื่อการสอนอย่างสร้างสรรค์ หรือ Dynamic Teacher ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นพพร อินสว่าง วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก NILC – Noah Innovative Learning Center ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคต ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ครูผู้สอนสาขาไอที คอมพิวเตอร์ โรงเรียนคอมพิวเตอร์อัจฉริยะภาพ (Computer Click) จ.ตรัง และ ภูเก็ต จำนวน 18 คน

การอบรมตลอด 2 วัน ในครั้งนี้ มุ่งเน้นการสร้างกระบวนความคิดของครูผู้สอน ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้Active Learning เปิดมุมมองการสอนอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง ผ่านสื่อ ผ่านการค้นพบปัญหา ผ่านความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ โดยสามารถประเมินผลและมีตัวชี้วัดได้ ทั้งนี้ยังร่วมวิเคราะห์แผนการสอนของคณะครู ผู้เข้าร่วมอบรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่ประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดของนักเรียน

การอบรม Dynamic Teacher โดยอาจารย์นพพร อินสว่าง วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก NILC – Noah Innovative Learning Center ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคต นับเป็นครั้งแรกในจังหวัดภูเก็ต และเป็นรุ่นที่ 6 ของโครงการนี้ โดยหวังที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรแม่พิมพ์ของชาติ ให้มีทักษะเป็นเลิศ รองรับการพัฒนาในโลกปัจจุบันและพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อให้เด็กไทยมีคุณภาพ มีความสุขและประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.