ศูนย์ CIC ภูเก็ต ต้อนรับคณะสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

ศูนย์ CIC ภูเก็ต ต้อนรับคณะสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

นายชัยรัตน์ ศรีลาวรรณ ผู้จัดการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Patricia Rogan – Indiana University School of Education, Ms. Candic La Plante – Assistant Culture Attache และคุณปรียวรรณ สาครเย็น ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม (การศึกษา) ฝ่ายสื่อมวนชนและวัฒนธรรม จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

คณะจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์ CIC ภูเก็ต สะพานหิน พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดและหารือเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน ทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สื่อสนับสนุนและการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยทั้ง 2 องค์กร ต่างมีแนวคิดที่สอดคล้องกัน คือการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความสามารถ เพิ่มโอกาสการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมให้ยิ่งขึ้น

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: