โครงการ CIC 2 School สัญจรโรงเรียน

โครงการ CIC 2 School สัญจรโรงเรียน

กิจกรรม CIC 2 School โดยศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน ได้รับเกียรติจาก ดร.เรืองสิทธิ์ เนตรนวลใย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการเลิกบุหรี่ สุราและยาเสพติด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 80 คน ในหัวข้อ “รู้ทันภัยบุหรี่” ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ด้วยบรรยากาศสนุกสนาน

ทั้งนี้ ศูนย์ CIC ภูเก็ต เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้รอบตัว ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้กับเยาวชนยุค 4.0 กระตุ้นการกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยทีมนักกิจกรรมสร้างสรรค์ศูนย์ CIC ภูเก็ต พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จะสัญจรให้ความรู้กับเยาวชนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ตลอดปีการศึกษานี้

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.