กยศ.ให้ความรู้ อปท.ภูเก็ต หวังเสริมประสิทธิภาพ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 ธ.ค. 52 ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ นายราเชนทร์  คชนิล ผู้แทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นประธานการประชุมเพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยมีนายสาธิต กลิ่นภักดี ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นายราเชนทร์  กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประกอบด้วยเทศบาลนคร (ทน.) เทศบาลเมือง (ทม.) เทศบาลตำบล (ทต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  มีโครงสร้างการทำงานชัดเจน มีงานด้านการศึกษา มีบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ที่ครบถ้วน เช่น หอกระจายข่าว  วิทยุชุมชน และอินเตอร์เน็ตตำบล เป็นต้น และในปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัด  อปท. เข้าร่วมโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจำนวนหนึ่งและมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น

ดังนั้น อปท. จึงเป็นหน่วยงานของรัฐที่กองทุนฯ สมควรขอความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมการดำเนินงานของกองทุนฯ ในอนาคต ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและประหยัดงบประมาณ ดังนั้นกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจึงจัดประชุม เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ขึ้น เพื่อให้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกองทุนฯ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสามารถนำความรู้ดังกล่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารลงไปในพื้นที่

ตลอดจนเพื่อให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกระบวนการกู้ยืม  อาทิเช่น การใช้ข้อมูล จปฐ.  ข้อมูล การเสียภาษีบำรุงท้องที่ ของ อปท. และข้อมูลจากการเข้าเยี่ยมเยียนบ้านผู้กู้ยืม มาใช้เพื่อการรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม เป็นต้น อีกทั้งเพื่อให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการกระตุ้นการชำระหนี้ การติดตามหนี้ อาทิเช่น การมีส่วนร่วมในการเชิญผู้กู้ยืมและ/หรือผู้ค้ำประกันเข้าประชุมรับฟังวิธีการชำระเงิน การมีส่วนร่วมในการเชิญผู้กู้ยืม หรือผู้ค้ำประกันเข้ารับการไกล่เกลี่ยหนี้ เป็นต้น และเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในความร่วมมือระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการปฏิบัติงานกองทุนฯ

ทั้งนี้ในการประชุมเพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในครั้งนี้นอกจากจะมีการบรรยายเรื่องการถ่ายโอนสถานศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่องการดำเนินงานของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  เรื่องทิศทางและแนวทางความร่วมมือระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แล้ว ยังมีการรับฟังและตอบข้อซักถาม จากอาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ของจังหวัดภูเก็ต ด้วย

Share:

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x