กิจกรรม ค่ายค่านิยมคนภูเก็ต คนต่งห่อ

กิจกรรม ค่ายค่านิยมคนภูเก็ต คนต่งห่อ

วันที่ 24 ธ.ค. 61 ที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) อ. ถลาง จ. ภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม ค่ายค่านิยมคนภูเก็ต คนต่งห่อ โดยมีนายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต คณะวิทยากรและนักเรียนเข้าร่วม

นายโกมาต กล่าวว่า ตามที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยกำลังพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ทั้งระบบของสังคมเพื่อให้มีความทันสมัยทัดเทียมสังคมโลก คนไทยเริ่มถอยห่างจากศรัทธาความเชื่อในศาสนธรรมและจริยธรรม อันเป็นหลักในการดำเนินชีวิตทำให้เกิดภาวะความเสื่อมทางศีลธรรมและจริยธรรมอย่างน่าวิตก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจึงปล่อยปละละเลยแบบแผน ค่านิยมวิถีชีวิตอันดีงามของคนไทยไปชื่นชมวัฒนธรรมต่างชาติโดยขาดการเลือกสรร ทำให้สูญเสียเอกลักษณ์และความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของสังคมไทย นำสู่ปัญหาครอบครัว เด็กและเยาวชนถูกทอดทิ้ง ขาดการเลี้ยงดูเอาใจใส่ก่อให้เกิดปัญหาทางวัฒนธรรมและสังคมขั้นวิกฤตและทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องหลายประการ

ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จึงตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอน ความแตกต่างในวิถีชีวิต รวมถึงสร้างเอกลักษณ์ค่านิยมคนภูเก็ต สร้างคนภูเก็ตให้เป็นคน ตงห่อ หรือเป็นคนดี ตามสไตล์ภูเก็ต ภายใต้สโลแกน “สร้างคนภูเก็ตให้ต่งห่อ เพียงพอด้วยหลักคิด ใกล้ชิดวัฒนธรรมประเพณี รักศักดิ์ศรี กตัญญูรู้คุณ ซื่อสัตย์ สุจริต พอเพียง มีวินัย จิตอาสา” ส่งเสริมให้เด็กนำความรู้ที่ได้รับไปบริหารจัดการในการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ตนเอง ครอบครัว เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมและวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดกิจกรรม “ค่ายค่านิยมคนภูเก็ต คนต่งห่อ” จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 3 วัน 2 คืน เพื่อให้ได้รับความรู้ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติโดยรุ่นที่อบรมในครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย อบรมระหว่างวันที่ 24-26 ธ.ค. 2561 โดยรุ่นที่ 2 เป็นเด็กเยาวชน ระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัยและนอกระบบโรงเรียน อบรมระหว่างวันที่ 27-29 ธ.ค. 2561 และ รุ่นที่ 3 สำหรับข้าราชการและประชาชนทั่วไปจำนวน 50 คนระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.