รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ

รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ

นายจรัญ ไชยฤทธิ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานฯทำการแทนหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่ เปิดเผยว่าองค์การ สงเคราะห์ทหารผ่านศึกมีความประสงค์รับสมัครบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 2, 3 และ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2561 เพื่อสอบชิงทุนการศึกษาขององค์การประจำปีการศึกษา 2562 เป็นเงินทุนละ 10,000 บาทต่อปีการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจนจบระดับชั้นปริญญาตรีภายในประเทศ คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของทหารผ่านศึกนอกประจำการ,กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561, มีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ในขณะที่ยื่นคำร้องขอรับทุนและมีความประพฤติดี

โดยผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบชิงทุนการศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกสงเคราะห์การศึกษากองสวัสดิการฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตในภูมิลำเนาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ กำหนดสอบในวันที่ 16 มีนาคม 2562 และประกาศผลสอบวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.