รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ

รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ

นายจรัญ ไชยฤทธิ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานฯทำการแทนหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่ เปิดเผยว่าองค์การ สงเคราะห์ทหารผ่านศึกมีความประสงค์รับสมัครบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 2, 3 และ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2561 เพื่อสอบชิงทุนการศึกษาขององค์การประจำปีการศึกษา 2562 เป็นเงินทุนละ 10,000 บาทต่อปีการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจนจบระดับชั้นปริญญาตรีภายในประเทศ คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของทหารผ่านศึกนอกประจำการ,กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561, มีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ในขณะที่ยื่นคำร้องขอรับทุนและมีความประพฤติดี

โดยผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบชิงทุนการศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกสงเคราะห์การศึกษากองสวัสดิการฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตในภูมิลำเนาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ กำหนดสอบในวันที่ 16 มีนาคม 2562 และประกาศผลสอบวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.