อาชีวศึกษาภูเก็ตจัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

อาชีวศึกษาภูเก็ตจัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

วันที่ 27 พ.ย. 61 ที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง นายอนุพงศ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษญ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายอดิศักดิ์ ชัชเวช ประธานอาชีวศึกษาภูเก็ต นาย วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 5 สถานศึกษารวมทั้ง อาชีวศึกษารัฐบาลและเอกชน จำนวน 300 คนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม


นายอดิศักดิ์ กล่าวว่า ด้วยพระปรีชาญาณด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระบิดาแห่งนักประดิษฐ์ไทย ด้วยทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องการประดิษฐ์เครื่องจักรกลเพื่อใช้ในการพัฒนาการเกษตรรูปแบบต่าง ๆ ใช้ภูมิปัญญาของเราเอง และใช้วัสดุภายในประเทศ เน้นความง่ายต่อการใช้งานจนเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศซึ่งถือเป็นต้นแบบของประชาชนชาวไทยเป็นอย่างดี ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา มีนโยบายดำเนินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 จึงได้มอบหมายให้อาชีวศึกษาจังหวัดทุกแห่งจัดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” เพื่อคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ชนะการประกวด เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาระดับจังหวัด ร่วมประกวดในระดับภาคและระดับชาติประจำปีการศึกษา 2561 ต่อไป

การจัดงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดนักประดิษฐ์ นักคิดค้นและเป็นการสร้างให้ประเทศมีบุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ เสริมสร้างสมรรถนะ สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อการขับเคลื่อนงานวิจัยและการใช้ประโยชน์ในวงกว้างเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้เยาวชนและบุคลากรในท้องถิ่น โดยอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดจัดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับจังหวัดประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเพื่อสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอาชีวศึกษาของชาติและเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมและเพื่อให้ผู้เรียน นำองค์ความรู้มาบูรณาการได้คิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมอาชีวศึกษา

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.