คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศึกษาดูงานด้าน การประชาสัมพันธ์

คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศึกษาดูงานด้าน การประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นางดัชนี สัจจะบุญทวี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ แสงสีดำ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ,นางสาวกาญจนา บิลหยี และนางสาวเสงี่ยม เอียดตน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และนักศึกษา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 25 คนซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ด้าน การประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

สำหรับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ดำเนินงานตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์แห่งชาติและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัด มีบทบาทในการผลิตและเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อวิทยุ, สื่อโทรทัศน์, เคเบิ้ลทีวี, สิ่งพิมพ์, สื่อบุคคล เครือข่ายสื่อมวลชนและสิ่อสมัยใหม่ อาทิ Facebook Website ป้าย LED และกลุ่มไลน์ต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในทุกระดับได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องรวดเร็วทันเวลาโดยได้มีการทำงานประสานกับเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ที่มีกว่า 70 เครือข่ายครอบคลุมทั้งสื่อวิทยุ,โทรทัศน์,สิ่งพิมพ์,สื่อบุคคล สื่อโซเชียลมีเดียและเคเบิ้ลทีวี

นอกจากนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตยังมีบทบาทในการจัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดทำหน้าที่ประสานให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชนในจังหวัด เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดและส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นการทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทุกคนต้องปรับตัวในทันกับสถานการณ์ ในโลกยุคดิจิทัล โดยเฉพาะภูเก็ต เป็นเมืองนำร่องของความเป็น Smart City บูรณาการกับเครือข่ายสื่อมวลชน หน่วยงานราชการ และภาคประชาชนขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน ตอบสนองตามวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรหลักด้านการประชาสัมพันธ์ที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารทำงานเชิงรุกอย่างมีเอกภาพ สาน พลังภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

โอกาสนี้ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ และนักศึกษาได้ซักถามบทบาทหน้าที่การทำงานปัญหาอุปสรรคของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตซึ่งนางดัชนี สัจจะบุญทวี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตและ นายณรงค์ศักดิ์ แสงสีดำ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และด้านการสื่อสารมวลชน ในบรรยากาศที่เป็นกันเองและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.