โรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม OBEC Cambridge School Summit 2018

โรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม OBEC Cambridge School Summit 2018

วันที่ 5 กันยายน 2561 ที่โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม OBEC Cambridge School Summit 2018 โดยมี นางนงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, ผู้บริหารและคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14, ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการนานาชาติ ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้หลักสูตร Cambridge จำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร , โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง, โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี, โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 215 คน เข้าร่วม


นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค โดยคัดเลือกโรงเรียนที่มีศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินงานจัดห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ด้วยการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงกับมาตรฐานนานาชาติรองรับนโยบายเปิดเสรีทางการศึกษา จำนวน 14 โรงเรียน ในปี 2552 โดยมีโรงเรียนโยธินบูรณะ ได้อนุมัติให้เป็นโรงเรียนนำร่องใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2553 โดยโรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้รับการอนุมัติจาก สพฐ. ให้จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรเคมบริดจ์ ในปีการศึกษา 2559 ขณะนี้มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้หลักสูตร Cambridge รวม 7 โรงเรียน

สำหรับการจัดกิจกรรม OBEC Cambridge School Summit 2018 ที่จัดขึ้นครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามนโยบายการจัดการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 คือ Critical คิดวิเคราะห์, Creative คิดสร้างสรรค์, Productive คิดผลิตภาพ, Responsible คิดรับผิดชอบ รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงศักยภาพของตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่น, เพื่อให้ครู ผู้บริหารโรงเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการและการจัดการเรียนรู้ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.