มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตลงนาม MOU กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตลงนาม MOU กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 22 พ.ค. 61 ที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสานการ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร. ประพรศรี นรินทร์รักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยมีคณะครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นสักขีพยาน

ผศ.ดร.หิรัญ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ตรงกันที่จะมีความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการฝึกปฏิบัติงาน ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพทางทักษะวิชาชีพให้นักศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต พร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการประสานสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรภาครัฐ

หน่วยงานทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการดำเนินงานทางวิชาการเพื่อวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร นักศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและองค์กรชุมชนต่าง ๆ แลกเปลี่ยนความรู้วิชาการ ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) มีวัตถุประสงค์เพื่อทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือทางวิชาการในการประสานความร่วมมือให้เกิดเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษาและประชาชนในชุมชน ด้านการให้บริการสุขภาพ ด้านวิชาการ การวินัย การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการและการพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของบุคลาการ นักศึกษา และชุมชนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: