ภูเก็ตลงนามบันทึกข้อตกลงกับผู้บริหารสถานศึกษา

ภูเก็ตลงนามบันทึกข้อตกลงกับผู้บริหารสถานศึกษา

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหัวหน้าส่วนราชการผู้บังคับใช้กฏหมายกับผู้กำกับดูแลสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรณรงค์ในการกวดขันวินัยจราจรให้กับนักเรียน นักศึกษาในสังกัด โดยมี พล.ต.ต. ธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ตและผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม

นายนรภัทร กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและเพื่อแปลงนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามที่จังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ต ได้สรุปข้อมูลจากการรณรงค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 7 วันอันตราย พบว่าผู้ประสบอุบัติเหตุสูงสุดอยู่ในช่วงวัยอายุระหว่าง 20-24 ปี ซึ่งเป็นวัยที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่และเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและให้การขับเคลื่อนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดภูเก็ตเป็นไปในลักษณะบูรณาการและเป็นเจ้าภาพร่วมกัน เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้สูงขึ้น และลดระดับความสูญจากอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลง ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการกวดขันวินัยจราจรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษา บุคลากร ได้ให้ความร่วมมือที่จะป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดจนเพื่อให้การบังคับใช้กฏหมายจราจรใช้ได้อย่างเต็มที่ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดมาตรการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างวินัยจราจรให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน โดยคำนึงถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อประสบอุบัติเหตุ และเพื่อให้การใช้มาตรการองค์กรในการสร้างวินัยจราจรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ ทางจังหวัดได้มีมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุให้ลดลงต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.