เทศบาลนครภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดคำเชิญชวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เทศบาลนครภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดคำเชิญชวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เทศบาลนครภูเก็ต โดยกองสวัสดิการสังคมร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครภูเก็ตมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ให้แก่เด็กชายศรุต ตัณฑเวส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ผู้ชนะการประกวดคำเชิญชวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) เพื่อร่วมแสดงออกและประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดซึ่งถือเป็นภัยอันตรายต่อเด็กและเยาวชน สังคม และประเทศชาติ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ที่ผ่านมา สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครภูเก็ต ได้จัดประกวดคำเชิญชวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีผู้สนใจร่วมส่งคำเชิญชวนเข้าร่วมประกวดผ่านทาง Facebook Fanpage สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต เป็นจำนวนมาก โดยคำเชิญชวนที่ชนะการประกวดในครั้งนี้มีใจความว่า “ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด”
 เทศบาลนครภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดคำเชิญชวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.