อาชีวศึกษาภูเก็ต จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

อาชีวศึกษาภูเก็ต จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 โดยมี นายสุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒ นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาภูเก็ต นายชัยภัทร์ ณ ระนอง นายกสมาคมศิษย์เก่า ประธานชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณะครู สื่อมวลชน และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเข้าร่วม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

นายสุคนธ์ กล่าวว่าการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆไว้ด้วยกัน จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้ การรับมอบบริจาคที่ดิน จากคุณวิจิตร ณ ระนอง เนื้อที่ ๑ งาน ๕๑.25 ตารางวา เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต การรับมอบบริจาคเงิน จากชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จำนวน ๔๕๕,๐๐๐ บาทเพื่อใช้ในการต่อเติมหลังคาลานอาชีวะสัมพันธ์ การรับมอบบริจาคเงิน จากสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จำนวน๒๐๐,๐๐๐บาท เพื่อใช้ในการต่อเติมหลังคาลานอาชีวะสัมพันธ์ และการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวนทั้งสิ้น 1,015 คน ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตจำนวน ๔๖ คน นักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพ จำนวน ๒๖ คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)จำนวน 338 คน และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 605 คน

ทั้งนี้ การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษานั้น มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต การพัฒนาการอาชีวศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน ในส่วนของภาครัฐ ก็มีข้อจำกัดบางอย่าง ฉะนั้น การที่มีภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุน ก็จะช่วยให้การพัฒนาการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.