ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Windows 10 และ Microsoft Office 2016 เบื้องต้น

ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Windows 10 และ Microsoft Office 2016 เบื้องต้น

วันที่ 29 พ.ย.59 นางกัลยรัตน์  สุทธิพัฒนกิจ ผอก.ฝอต.ทภก. เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม โครงการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การใช้โปรแกรม Windows 10 และ Microsoft Office 2016 เบื้องต้น” ให้กับพนักงานและลูกจ้าง ทภก. โดยจัดการอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 29 พ.ย.- 2 ธ.ค.59 ณ ห้องอบรมสัมมนาชั้น 5 อาคารสำนัก ทภก.
เปิดการฝึกอบรม โครงการบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การใช้โปรแกรม Windows 10 และ Microsoft Office 2016 เบื้องต้น" ให้กับพนักงานและลูกจ้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต

 

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.