ยุวกาชาดอันดามันร่วมพิธีปิดโครงการ ชุมนุมยุวกาชาดไทย เทิดไท้องค์ราชัน

เมื่อเวลา 09.30 น วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552  ณ สนามชัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  นายนิวัฒน์ นาคะเวช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดโครงการ “ชุมนุมยุวกาชาดไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์พระบรมราชูปถัมภ์สภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา โดยมีนายชาญวิทย์ ทับสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10   นางไทศิกา ไพรสงบ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน สมาชิกยุวกาชาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เข้าร่วมพิธีปิด

นายชาญวิทย์ ทับสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 กล่าวว่า การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดไทยในครั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ต้องการส่งเสริมให้สมาชิกยุวกาชาดในส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามัน อาทิ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และจังหวัดระนอง ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดอย่างทั่วถึง โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-18 พ.ย. 2552 ณ ค่ายลูกเสือ และสนามชัย จ.ภูเก็ต

ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรม “ชุมนุมยุวกาชาดไทย เทิดไท้องค์ราชัน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชาได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์พระบรมราชูปถัมภ์สภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา  รวมทั้งเป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่สมาชิกยุวกาชาดในด้านคุณธรรม จริยธรรมเป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง และหมู่คณะ ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ระดับเขตตรวจราชการได้ปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นการเพิ่มสัมพันธภาพ นำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.