งานชุมนุมยุวกาชาดไทย ร่วมเดินสวนสนามเทิดไท้องค์ราชัน

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมาสมาชิกยุวกาชาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดเทศบาล และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จำนวนกว่า 1,000 คน ร่วมเดินสวนสนามเทิดพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดี แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานชุมนุมยุวกาชาดไทย เทิดไท้องค์ราชัน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยภายในงานมี นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน นายเรวัต อารีรอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จ.ภูเก็ต ผู้บังคับบัญชาตลอดจนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง แขกผู้มีเกียรติ และผู้ให้การสนับสนุน เข้าร่วมในพิธี

นายชาญวิทย์ ทับสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 กล่าวถึงการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดไทยในครั้งนี้ ว่า เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้มุ่งที่จะส่งเสริมให้สมาชิกยุวกาชาดในส่วนภูมิภาค ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดอย่างทั่วถึง จึงได้มอบหมายให้ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา ที่ 10 ภูเก็ต ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ดำเนินการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดไทย เทิดไท้องค์ราชัน ระหว่างวันที่ 15-18 พ.ย.52 ณ ค่ายลูกเสือ และสนามชัย จ.ภูเก็ต

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชาได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ ถวายจงรักภักดี แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถัมภ์สภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ที่จะมาถึงในปี พ.ศ.2554 เพื่อสมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชาได้อยู่ค่ายพักแรมในงานชุมนุม และประกอบกิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะ สติปัญญา ความรู้ ส่งเสริมให้ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่สมาชิกยุวกาชาดในด้านคุณธรรม เป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง และหมู่คณะ ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ระดับเขตตรวจราชการได้ปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นการเพิ่มสัมพันธภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับสมาชิกยุวกาชาดในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมกาชาด และยุวกาชาด กิจกรรม ICT กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมอาเซียน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมสัมพันธภาพในมวลสมาชิกยุวกาชาดด้วยกัน

ด้านนายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนของชาติ ที่เป็นสมาชิกยุวกาชาดได้รับสิ่งที่ดี มีคุณค่าต่อการดำรงชีวิต และยังเป็นการชี้นำเยาวชนไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในอนาคต รวมทั้งสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างเหมาะสม

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.