PCIT จับมือ วัฒนธรรมภูเก็ต ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

PCIT จับมือ วัฒนธรรมภูเก็ต ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

PCIT จับมือ วัฒนธรรมภูเก็ต ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

วันที่ 7 มีนาคม 2559 วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต Phuket College of International Tourism (PCIT) ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ และนายวรพจน์ ตรีสุข คณะทำงานฝ่ายบริหารวิทยาลัย ร่วมลงนาม ตลอดจนมี แขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการ ประชาชน และนักศึกษา เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องอัญชัน อาคารศรีราชภัฏ ม.ราชภัฏภูเก็ต
ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช กล่าวว่า “วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ และสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดภูเก็ต ได้ตกลงความร่วมมือผ่านการลงนาม MOU ในครั้งนี้ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันบนพื้นฐานอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนงานด้านประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และบุคลากรในท้องถิ่น ภายใต้กรอบความร่วมมือ 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 ความร่วมมือในการทำนุ บำรุง รักษา ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิต และเพื่อการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ประเด็นที่ 2 ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม และโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน ประชาชนและบุคลากรในท้องถิ่น และประเด็นที่ 3 ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน นอกจากนั้น ทางวิทยาลัยฯ มีความมุ่งหวังว่าการ MOU จะช่วยผลักดันให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีแก่นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เพื่อให้พร้อมสู่การปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควบคู่กับการให้บริการแก่ท้องถิ่น” รักษาราชการ คณบดี PCIT กล่าว

ในส่วนของ นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงความร่วมมือกับ PCIT ว่า “หน่วยงานของเรามีประสบการณ์ และพันธมิตร ที่เป็นส่วนราชการ เอกชน และภาคสังคม ในการดำเนินงาน โดยเฉพาะความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มีภารกิจในการให้บริการแก่ท้องถิ่น โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษา เป็นกำลังสำคัญช่วยขับเคลื่อนผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมด้านคลังสมอง ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมอาชีพด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับชาวบ้าน ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย การดำเนินงานร่วมกันในครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ควบคู่กับวิชาการ”

PCIT จับมือ วัฒนธรรมภูเก็ต ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วันที่ 7 มีนาคม 2559 วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ...

Posted by Phuket Journal on Tuesday, March 8, 2016

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.