ทุนปริญญาโท-เอก กทช.-มหาวิทยาลัยวาเซดะ

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยวาเซดะ  ประเทศญี่ปุ่น  รับสมัครคัดเลือกบุคลากรของสำนักงาน กทช. หรือบุคคลภายนอก เข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก เพื่อศึกษาต่อในสถาบัน Graduate School of Asia-Pacific Studies (GSAPS) แห่งมหาวิทยาลัยวาเซดะ  ประเทศญี่ปุ่น

 1. ระดับปริญญาโท ในหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Master of Arts Program in International Relations) โดยเน้นการศึกษาด้าน International Cooperation/Global Information and Telecommunication จำนวนไม่เกิน 2 ทุน  โดยมีกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่  3 – 28 สิงหาคม 2552 สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 (เดือนเมษายน 2553)
 2. ระดับปริญญาเอก หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาด้านกิจการระหว่างประเทศ (Doctor of Philosophy Program in International Studies) โดยเน้นการศึกษาในด้าน International Cooperation/Global Information and Telecommunication  จำนวนไม่เกิน 2 ทุน โดยมีกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2552 สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 (เดือนเมษายน 2553)

คุณสมบัติเบื้องต้น

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์โทรคมนาคม  วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  เศรษฐศาสตร์  สถิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  การเงิน  บริหารธุรกิจหรือการจัดการ  โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือได้รับเกียรตินิยม สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ 3.00 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
 2. ผู้ขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท จะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
 3. ผู้ขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จะต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
 4. จะต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐาน (TOEFL) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน (Paper-based) หรือไม่ต่ำกว่า 250 คะแนน (Computer-based) หรือไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน (Internet-based) เว้นแต่จะเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทจาก มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
 5. เป็นผู้ที่มีผลคะแนนทดสอบ GRE เฉพาะผู้สมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
 6. ไม่อยู่ในระหว่างสมัครขอรับทุนจากแหล่งอื่น (เว้นแต่จะสละสิทธิ์) หรืออยู่ระหว่างการรับทุนจากแหล่งอื่น  หรืออยู่ระหว่างการชดใช้ทุนจากแหล่งอื่น

ยื่นเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนภายในวันที่รับสมัคร  สำนักงาน กทช. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กำหนด ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากการปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กทช. (http://www.ntc.or.th) เอกสาร ของผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจะถูกจัดส่งไปยัง มหาวิทยาลัยวาเซดะในนามผู้สมัครของสำนักงาน กทช.  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยวาเซดะจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเข้าศึกษาและ รับทุนดังกล่าว  ทั้งนี้ ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องกลับมา ปฏิบัติงานที่สำนักงาน กทช. เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.ntc.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนฤมล โทรศัพท์ 0 2271 0151 ต่อ 225 หรือ 566 วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 09.30 – 18.00 น.

ที่มา: เว็บไซต์กทช. www.ntc.or.th

รูปภาพประกอบ: www.justinpalmerlee.com

  Related Post

  ร่วมแสดงความคิดเห็น

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.