ม.อ.ภูเก็ต จัดแข่งขัน Mobile Robot

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดการอบรมและการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น (Mobile Robot) ณ ห้อง 6107 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตโดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการอบรมและการแข่งขัน จำนวน 6 ทีมด้วยกัน คือ

  1. ทีม C2         โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
  2. ทีม VaJa        โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
  3. ทีม เทพ Gem    โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
  4. ทีม STPK 1    โรงเรียนสตรีภูเก็ต
  5. ทีม STPK 2    โรงเรียนสตรีภูเก็ต
  6. ทีม Zelo        โรงเรียนกะทู้วิทยา

นายวิศรุต จันทระ หัวหน้าโครงการการอบรมและการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น (Mobile Robot) อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภูเก็ต กล่าวว่า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดการอบรมและการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น (Mobile Robot) ขึ้นเป็นครั้งที่สองแล้ว โดยทุกปีจะจัดภายในงาน ม.อ.วิชาการ ซึ่งพร้อมกันกับงาน ม.อ.ภูเก็ตวิจัย โดยทางภาควิชาจะรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ตทุกแห่ง โดยวันทำการแข่งขันจะมีการอบรมการเขียน โปรแกรมภาษา C  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ และจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของหุ่นยนต์ ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง หลังจากนั้นจะให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจาก ตัวอย่างที่สอน โดยจะมีพี่เลี้ยงคือนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 คอยดูแลและให้คำปรึกษากับผู้เข้าแข่งขัน

และหลังจากนั้นจะมีการแข่งขันโดยให้หุ่นยนต์ทดลองที่นักเรียนได้เขียนโปรแกรมภาษา C เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ ทำการควบคุม และบังคับหุ่นยนต์ให้เดินตามเส้นทางที่ทางภาควิชากำหนด โดยคณะกรรมการจะพิจารณา จากระยะเวลาที่ใช้ ปัญหาและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นจะทำการประมวลคะแนน  เพื่อตัดสินทีมที่ชนะเลิศ โดยมีรางวัลมอบให้ทีมที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมเกียรติบัตรให้ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีม ซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการจัดเป็นอย่างดี เพราะมีนักเรียนจากสถานศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมการแข่งขันมาตลอด

นายวิศรุต กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจด้านคอมพิวเตอร์ได้ร่วมแสดงความสามารถและทักษะที่ตนมีอยู่ทางด้านคอมพิวเตอร์มาใช้กับการปฏิบัติจริง โดยทางภาควิชาจะเน้นด้านหุ่นยนต์ให้ได้ ฝึกการปฏิบัติจริง  และในปีหน้าก็คงต้องเป็นหน้าที่ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  Hardware Club ที่จะต้องเป็นคนจัดโครงการโดยผมก็จะคอยเป็นที่ปรึกษา ในการจัดกิจกรรมต่อไป ก็หวังว่าในปีหน้าคงจะมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น”

สรุปผลการแข่งขันในครั้งมีทีมที่คว้ารางวัลต่างๆ ดังนี้
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อทีม    C 2
สถานศึกษา  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
ผู้แข่งขัน    1. นายประเสริฐ  รักสาตร    ชื่อเล่น เอก    มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
2. นายเสฏฐวุฒิ  ศิลาจันทร์  ชื่อเล่น หนึ่ง    มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
อาจารย์ที่ปรึกษา    ว่าที่ร้อยตรี ดุสิต  บ้านนบ  ชื่อเล่น สิต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อทีม    VaJa
สถานศึกษา    โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ผู้แข่งขัน    1. นายอดิเทพ  แซ่อึ๋ง    ชื่อเล่น เทียนเหวิน    มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
2. นายเอกอาริช  ชิดไชย ชื่อเล่น กอล์ฟ    มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
อาจารย์ที่ปรึกษา     นายจักรกฤษณ์  ศิริวัฒน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อทีม    เทพ Gem
สถานศึกษา    โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ผู้แข่งขัน    1. นายนคเรศ  ณ ระนอง ชื่อเล่น ตอง    มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
2. นายณัฐธนาโชติ  ภัทรธรกฤต  ชื่อเล่น เจ็ม    มัธยมศึกษาชั้นปที่ 5
อาจารย์ที่ปรึกษา     นายจักรกฤษณ์  ศิริวัฒน์

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.