นาฏศิลป์ฯ มรภ. แนะประดิษฐ์เครื่องประดับนาฏศิลป์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “เทคนิคการประดิษฐ์เครื่องประดับและเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้อนุรักษ์รูปแบบการประดิษฐ์เครื่องประดับและเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ เกิดทักษะในการประดิษฐ์เครื่องประดับและเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ ให้เหมาะสมกับการแสดง และสภาพทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ มีประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน โดยมี ดร.สาวิตร  พงศ์วัชร์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายจรินทร์  นีรนาทวโรดม นางสาววชิราภรณ์  ชนะศรี อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละคร และศิลปะการจัดการแสดง ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคในการประดิษฐ์แก่ผู้เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2552 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ดร.สาวิตร กล่าวว่า ศิลปวัฒนธรรมแขนงนาฏศิลป์ถือว่าเป็นศิลปะที่มีความสำคัญ เป็นอารยธรรมเก่าแก่ของประเทศ เพราะเป็นงานศิลป์ที่รวบรวมศิลปะหลายแขนงเข้าด้วยกัน รวมไปถึงการประดิษฐ์เครื่องประดับและเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ เพื่อใช้ในการแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่วิถีชีวิตของสังคมไทย การวางรูปแบบเครื่องประดับและเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการแสดงตามวิถีและวัฒนธรรม เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพจิตใจของผู้ที่สนใจให้เกิดความเป็นไทยคู่กับสังคม และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งให้ก้าวทันต่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมโลกด้วย

การประดิษฐ์เครื่องประดับและเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์จะดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ดังนั้นจึงต้องมีการบูรณาการจากหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะต้องมีความรู้ที่รู้จริงและรู้ลึกเพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดการแสดงและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมตามเรื่องราวชีวิตที่ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ ความงามเพื่อจรรโลงใจและให้เกิดโลกทัศน์ที่กว้างไกล รวมถึงเข้าใจถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ตลอดถึงการศึกษาภูมิปัญญาทางภาษาในท้องถิ่นด้วย นอกจากนี้การส่งเสริม ทักษะการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องประดับเครื่องนาฏศิลป์ ยังเป็นการเสริมสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เครื่องแต่งกายนับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ต้องใช้ในการแสดงต่างๆ การฝึกฝนนักศึกษาให้เกิดความคิดใหม่ๆ ด้านนี้ จึงเกิดประโยชน์มากเช่นเดียวกัน อย่างน้อยที่สุด ลดต้นทุนการซื้อในราคาแพง ส่วนหนึ่งยังสามารถประดิษฐ์ได้ตาม

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.