ครุศาสตร์ ฝากครู 5 จว. “การจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ”

ครุศาสตร์ ฝากครู 5 จว. “การจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ”

ครุศาสตร์ ฝากครู 5 จว. "การจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ"

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมถกผู้บริหาร-ครู สถานศึกษาเครือข่าย 5 จว. หวังสร้างบัณฑิตครูคุณภาพ คณบดีฯ ฝากแนวคิด การจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำของรัฐบาล เน้นหลักสูตรทางเลือกสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รองอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย นายมานพ ชาชิโย คณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูในเขตจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และยะลา เข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต

นายมานพ ชาชิโย ได้กล่าวถึงสาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ว่า “เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง ของสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากการผลิตบัณฑิตครู จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายผลิต ฝ่ายผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งองค์กรวิชาชีพครู ร่วมกันกำหนดมาตรฐานบัณฑิตเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่แสดงถึงความสามารถจัดการเรียนรู้สาขาวิชาเฉพาะด้าน และสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อีกด้วย”

คณบดีคณะครุศาสตร์ เผยต่ออีกว่า “ปัจจุบันมีแนวคิดจากรัฐบาลให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตร ‘การจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ’ ซึ่งมีสถานศึกษาหลายแห่งนำแนวคิดนี้ไปประกาศใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียน และบูรณาการหลักสูตรทางเลือก ให้เน้นวิชาเฉพาะที่สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น ดังนั้น จึงอยากฝากถึงบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยม และอุดมศึกษา ให้เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรและแนวปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากเครือข่ายทางการศึกษาในเขตพื้นที่ของเรายังคงมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และมีความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ เชื่อว่าเป็นสัญญาณที่ดี เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการบ่มเพาะต้นกล้าให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง และพร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง”

ครุศาสตร์ ฝากครู 5 จว. เปิดรับแนวคิด “การจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ”http://news.phuketindex.com/student/learning-227568.html

Posted by Phuket Journal on Thursday, October 22, 2015

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.