19 มหาลัยภาคใต้ ถกเข้มกองทุน กยศ.

19 มหาลัยภาคใต้ ถกเข้มกองทุน กยศ.

19 มหาลัยภาคใต้ ถกเข้มกองทุน กยศ. หวังพัฒนาการปฏิบัติงาน
19 มหาลัยภาคใต้ ถกเข้มกองทุน กยศ. หวังพัฒนาการปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 20-21 มี.ค. 2558 ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นเจ้าภาพประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 1 โดยมี นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุน กยศ. จาก 19 มหาวิทยาลัยในเขตภาคใต้ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมมุกอันดามัน โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกองทุน กยศ.ของแต่ละมหาวิทยาลัย รวมถึงเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน ตลอดจนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายอรุณ แป้นคง  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ตั้งแต่ปี 2539 โดยให้เงินกู้ยืมแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ควบคู่ไปกับการพัฒนานักศึกษาให้มีจิตอาสาร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม แต่ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานเกิดปัญหาและอุปสรรคหลายประการระหว่าง กยศ. และมหาวิทยาลัย ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า จึงจัดให้มีการประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ. ในเขตจังหวัดภาคใต้ เพื่อระดมความคิดเห็น และหาแนวทางเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน กยศ.ให้มีความคล่องตัวและเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างแท้จริง เช่น การจัดกิจกรรมจิตอาสา และการสร้างจิตสำนึกในการชำระหนี้, การบริหารความเสี่ยงงานกองทุน กยศ. ในมหาวิทยาลัย, การแก้ไขปัญหาการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากการหารือในครั้งนี้ทางคณะทำงานจะนำไปเสนอแก่สำนักงาน กยศ. ส่วนกลาง เพื่อให้รับทราบข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน หวังให้เกิดการกำหนดนโยบายของ กยศ. ที่สอดรับกับสภาพความเป็นจริง” นายอรุณ กล่าว

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.822037707871225.1073741853.136367659771570]

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.