Home Mart มอบทุนการศึกษาระดับ ปวส. “โครงการ Home Mart Career Choice”

Home Mart (โฮมมาร์ท) ร้านค้าวัสดุก่อสร้างจาก SCG จัดตั้ง “โครงการ Home Mart Career Choice” เป็นปีที่ 3 โดยเปิดรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ปวช.  หรือเทียบเท่า ม.6  ที่อยากศึกษาต่อแต่ขาดโอกาส  เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกเฉพาะอย่าง (ร้านค้าในเครือข่ายธุรกิจจัดจำหน่าย) ซึ่งรับรองโดย กระทรวงศึกษาธิการ รูปแบบการเรียนการสอน เน้นทฤษฎีควบคู่การปฏิบัติจริงที่ร้านโฮมมาร์ท  โดยเรียนภาคทฤษฎีที่โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี จ.ร้อยเอ็ด และปฏิบัติงานที่ร้านโฮมมาร์ททั่วประเทศ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง  30 ก.ย.2552

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับขณะเข้าร่วมโครงการ

 1. ทุนการศึกษาตลอดระยะการศึกษา (2 ปี)
 2. เงินช่วยเหลือค่าที่พัก ระหว่างเรียนในสถานศึกษา (2 ปี)
 3. เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง ไป-กลับ ภูมิลำเนาและสถานศึกษาตามโปรแกรม
 4. เบี้ยเลี้ยงช่วงฝึกปฏิบัติงาน
 5. ชุดพนักงาน

การเรียนการสอน

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1  :  เรียนในสถานศึกษา
ภาคเรียนที่ 2  :  ฝึกปฏิบัติงานในร้านโฮมมาร์ท

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1  :  เรียนในสถานศึกษา
ภาคเรียนที่ 2  :  ฝึกปฏิบัติงานในร้านโฮมมาร์ท

สิ่งที่นักศึกษาได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกเฉพาะอย่าง
  (ร้านค้าในเครือข่ายธุรกิจจัดจำหน่าย)ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
 2. ประกาศนียบัตรรับรองการเป็นนักศึกษา โครงการ Home Mart Career Choice ที่ลงนามร่วมระหว่าง SCG และสถานศึกษา
 3. มีโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกในการบรรจุเข้าเป็นพนักงานของร้านโฮมมาร์ท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ไม่จำกัดสาขา หรือเทียบเท่า (ม.6)
 2. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย มุษยสัมพันธ์ดี รักการให้บริการและกระตือรือร้น
 4. มีความตั้งใจประกอบอาชีพในภูมิลำเนาเดิม
 5. ผ่านการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร(รด.) จบชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.homemart.co.th/cgi-bin/images/promotion/P000944_6.pdf
 2. สำเนาหนังสือรับรองการศึกษา หรือผลการศึกษา (transcript)  1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 5. สำเนาสมุดผ่านการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร(รด.)สด.8   1 ชุด

ผู้สนใจส่งหลักฐานการสมัครไปที่
นางสาวประทยา  นิตย์โชติ
สำนักงานใหญ่ 1 ชั้น 2
บริษัท เอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย  บางซื่อ  กทม.10800

กำหนดการ
รับสมัคร  :  ตั้งแต่วันนี้ถึง  30 ก.ย.2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  :  5  ต.ค. 2552
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  :  ณ ศูนย์สอบแต่ละภูมิภาค
ประกาศผลสอบ  :  15 ต.ค. 2552
รายงานตัวและประชุมผูปกครอง  :  19 ต.ค.2552
เปิดเรียน  :  20  ต.ค.2552

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และผลการสอบได้ที่

 1. Home Mart Call Center  0-2586-2222
 2. www.HomeMart.co.th

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถรับใบสมัครได้ที่ Home Mart Service Counter และร้าน โฮมมาร์ท (ที่ร่วมโครงการ)

สอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Home Mart Call Center 0-2586-2222

ที่มา: www.homemart.co.th

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.