รมต. ศึกษา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต ที่สละสิทธิ์ขอรับเงินเรียนฟรี 15 ปี

วันนี้(7 ก.ย.52) ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต ต.วิชิต .เมือง จ.ภูเก็ต นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร “หนึ่งน้ำใจ คืนให้แผ่นดิน” แก่ตัวแทนนักเรียน จำนวน 360 คน ที่ขอสละสิทธิ์รับเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล พร้อมกับถวายและมอบโล่เกียรติคุณแก่พระคุณเจ้า และผู้อุปถัมภ์การจัดการศึกษา แก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต โดยมีข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจน ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมในพิธี

นางสาวสดศรี ตันสุธัญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต กล่าวถึงการจัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัติ “หนึ่งน้ำใจ คืนให้แผ่นดิน” แก่นักเรียนผู้สละสิทธิ์ดังกล่าวว่า สืบเนื่องจากที่รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแนวปฏิบัติตามนโยบาย และมอบหมายโรงเรียนทุกโรงเรียน ถือปฏิบัติดำเนินการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อนักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต จึงถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องดำเนินการตามนโยบายให้สำเร็จอย่าง มีคุณภาพ จึงได้ศึกษานโยบายอย่างถี่ถ้วน และนำนโยบายมาชี้แจง สร้างความเข้าใจต่อครูทุกคน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับโรงเรียน ตั้งแต่คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองนักเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาให้แก่ บุตรหลาน ส่งผลให้มีนักเรียน จำนวน 360 คน ขอสละสิทธิ์การรับเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการได้นำเงินส่วนสละสิทธิ์ ใช้สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่ห่างไกล หรือขาดแคลน ซึ่งมีจำนวน 571 แห่งทั่วประเทศ

นางสาวสดศรี กล่าวอีกว่า เพื่อให้นักเรียนผู้สละสิทธิ์ดังกล่าวได้เกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของตนเอง จากการเสียสละ เพื่อเพื่อนผู้ด้อยโอกาสกว่าตนเอง โรงเรียนจึงได้จัดทำเกียรติบัตร “หนึ่งน้ำใจ คืนให้แผ่นดิน” ซึ่งลงนามโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบไว้เป็นเกียรติประวัติ กอรปกับการจัดการศึกษา 2551 และปีการศึกษา 2552 สามารถดำเนินตามนโยบาย 3 ดี ของกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างเป็นรูปธรรมทำให้นักเรียนมีคุณภาพทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของประชาชนในท้องถิ่น เพราะโรงเรียนได้รับการดูแล อุปถัมภ์สนับสนุนการจัดการศึกษาจากองค์กรศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ เอกชน และผู้ใหญ่ใจกรุณาโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะได้แสดงความกตัญญูและประกาศ เกียรติคุณดังกล่าว

ทางด้านรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวชื่นชมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ที่สามารถนำนโยบายทุกนโยบายของกระทรวงลงสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และถึงนักเรียนโดยตรง ที่สำคัญสามารถรวมพลังจากองค์กร และผู้ใหญ่ใจกรุณาเข้ามาร่วมจัดและพัฒนาการศึกษา ร่วมดูแลสนับสนุนสร้างโอกาสการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียน ตนเชื่อมั่นว่า หากสถานศึกษาทุกสถานศึกษาได้มีโอกาสรับการดูแลและอุปถัมภ์ เหมือนดั่งเช่นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกสถานศึกษา จะมีคุณภาพมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน ประเทศไทยจะมีเยาวชนที่มีคุณภาพ และคุณลักษณะพึงประสงค์ ดังที่สังคมปรารถนาวาดหวังไว้

Related Post