ทุนรัฐบาลฝรั่งเศสระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2010/2011

รัฐบาลฝรั่งเศสมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้กับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2010/2011 เปิดรับสมัครถึงวันที่  15 กันยายน 2009 นี้
ทุนรัฐบาลฝรั่งเศสไอเฟลเริ่มมีมาตั้งแต่ปี  1999 ตามนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงศึกษาธิการของประเทศฝรั่งเศส เพื่อสนองตอบต่อนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลฝรั่งเศส และเพื่อสรรหานักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยม ให้เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาโทในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส โดยในแต่ละปีจะมีทุนให้ทั้งหมด  350-400  ทุนทั่วโลก และไม่มีการกำหนดจำนวนทุนที่จะให้ในแต่ละประเทศ

สาขาที่เปิดให้ทุน

 • วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Engineering and Applied Sciences)
 • การจัดการและเศรษฐศาสตร์ (Management and Economics)
 • กฎหมายและรัฐศาสตร์ (Law and Political Sciences)

ทุนไอเฟลเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาฝรั่งเศส สามารถยื่นเอกสารสมัครทุนเป็นภาษาอังกฤษได้ในทุกสาขาวิชา โดยผู้ได้รับทุนจะได้ทุนเรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นเวลา 1 ปี ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาโท

นักศึกษาทุนจะได้รับอะไรบ้าง

ผู้รับทุนจะได้รับเงินเป็นจำนวน 1,181 ยูโรต่อเดือน ประมาณ 59,000 บาท และในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ประสงค์ที่จะอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย กองทุนจะให้เงินช่วยเหลือค่าที่พักอีกเดือนละ  114.34  ยูโร (ประมาณ 5,717 บาท) นอกจากนี้ ผู้รับทุนยังสามารถขอเงินช่วยเหลือลดหย่อนค่าที่พักจากรัฐบาลฝรั่งเศสอีกเดือนละ 30 เปอร์เซ็นต์

นักศึกษาทุนในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล (Universities, Public Institutions) รัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเล่าเรียนทั้งหมด รวมถึงค่าเรียนภาษาฝรั่งเศสสำหรับคอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศสที่นักศึกษาต้อง เรียนก่อนเป็นระยะเวลา 1 ปี

สำหรับนักศึกษาทุนในสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งต้องเรียนในสถาบันเอกชน (School of Management) นักศึกษาจะต้องผิดชอบค่าเล่าเรียนเอง อย่างไรก็ตาม ทางสถาบันการศึกษาอาจจะผ่อนผันหรือลดหย่อนค่าเล่าเรียนให้ แล้วแต่กรณี

ส่วนนักศึกษาทุน nplusi ต้องรับผิดชอบค่าเรียน “ภาคพิเศษ” (Semester of Transition) ประมาณ 3,000 ยูโร โดยทาง n+i อนุมัติให้ผ่อนจ่ายได้เดือนละ 250 ยูโร ในปีแรกเท่านั้น (ดูรายละเอียดได้ที่ www.nplusi.com)

ขั้นตอนในการสมัคร

ผู้สมัครไม่สามารถสมัครทุนไอเฟลโดยตรงกับสถาบันทุนได้ ดังนั้น ผู้สมัครจึงต้องได้รับการตอบรับ จากสถาบันการศึกษาของประเทศฝรั่งเศสก่อน จากนั้นสถาบันที่ตอบรับผู้สมัครทุนจะเป็นผู้คัดเลือก และเสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต่อคณะกรรมการทุนไอเฟลต่อไป เพื่อลดความยุ่งยากของขั้นตอนการสมัคร โดยเฉพาะในกระบวนการยื่นเอกสาร ให้สถาบันอุดมศึกษาของฝรั่งเศสพิจารณา ทางหน่วยงาน  EDUFRANCE จึงเข้ามามีบทบาทดำเนินการรวบรวมและตรวจสอบเอกสารของผู้สมัคร ก่อนที่จะส่งให้สถาบันอุดมศึกษาของฝรั่งเศสพิจารณาในรอบต่อไป ดังนั้นผู้สมัครที่สนใจและมีคุณสมบัติตรง กรุณายื่นเอกสารสมัครได้ดังต่อไปนี้

ผู้สมัครในสาขากฎหมาย รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์

 1. จดหมายแสดงเจตจำนงสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ 1 ฉบับ (Motivation Letter or Statement of purpose) กำหนด 1-2 หน้า A4 เท่านั้น
 2. ประวัติการศึกษาและการทำงานโดยย่อ 1 ฉบับ (Resume or Curriculum vitae)
 3. ผลการเรียนและหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ (Transcript)
 4. รูปถ่าย 2 รูป  (Photos)
 5. ผลทดสอบภาษาอังกฤษ และ GMAT เฉพาะผู้สมัครทุนด้านบริหารธุรกิจโปรแกรมภาษาอังกฤษ

*วันหมดเขตรับสมัคร กรุณายื่นเอกสารดังกล่าวที่หน่วยงาน EDUFRANCE  ก่อนวันที่ 15 กันยายน 2009

ผู้สมัครในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำหรับผู้สมัครในสาขาดังกล่าว จะต้องเข้าไปกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ www.nplusi.com ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2008 เป็นต้นไป และนำเอกสารมายื่นที่หน่วยงาน EDUFRANCE ก่อนสิ้นเดือนตุลาคม 2009  รายละเอียดของเอกสารที่ต้องการ และระเบียบการสมัครระบุไว้ในเว็บไซต์แล้ว

เกณฑ์ในการคัดเลือก

คณะกรรมการทุนไอเฟลประกอบด้วยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจาก 3 สาขาวิชาที่เปิดให้ทุน ซึ่งจะคัดเลือกผู้สมัครจากคุณสมบัติด้านการเรียน พร้อมทั้งพิจารณาเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาของฝรั่งเศสในแต่ละแห่งที่เสนอรายชื่อผู้สมัครเข้าชิงทุน เช่น พิจารณาจากหลักสูตรที่สถาบันนั้นเปิดสอน ประกอบกับสาขาที่ผู้สมัครเลือกเรียนว่ามีความเหมาะสมกันหรือไม่

เงื่อนไขในการสมัคร

 • ต้องเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 หรือจบปริญญาตรีตามสาขาที่กำหนด และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00  (สำหรับผู้ที่จบปริญญาโทแล้ว สามารถยื่นเสนอโครงการวิจัย หรือ Proposal project แนบมาด้วย)
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ผู้สมัครที่ต้องการเป็นอาจารย์หรือนักวิจัย จะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ทางคณะกรรมการทุนจะไม่พิจารณาเอกสารของผู้สมัครทุน ที่เคยถูกปฏิเสธทุนในปีก่อนหน้านั้น รวมถึงผู้ที่เคยได้รับทุนรัฐบาลฝรั่งเศสประเภทอื่นมาแล้ว

ประกาศผล
ประกาศผลพร้อมกันผ่านทาง www.egide.asso.fr/eiffel ในช่วงกลางถึงปลายเดือนมีนาคม 2010 ซึ่งถือเป็นการตัดสินอย่างเป็นเอกฉันท์ โดยคณะกรรมการไอเฟลขอสงวนไม่แจ้งเหตุผลของการปฏิเสธทุน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนไอเฟลได้ที่ www.egide.asso.fr/eiffel  หรือยื่นเอกสารที่  EduFrance Desk-French Embassy-29 Thanon  Sathorn Tai,  Bangkok 10120  E-mail:edufrance@anet.net.th   หรือโทร.0-2627-2113-4

ที่มา “การศึกษาวันนี้”

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.