ภูเก็ตมอบทุนการศึกษา แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ

 ภูเก็ตมอบทุนการศึกษา แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้  (7 ก.ย. 54) ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2554 โดยมี นายสุเทพ เทพสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิสุทธิ์ ผอ.สำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาค สาขาภูเก็ต นายธำรงค์ ทองตัน ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ครูในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต และผู้ปกครองเข้าร่วม

นายสุเทพ กล่าวว่า สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนทั่วประเทศ โดยทรงเสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เอง ให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนของต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่มได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นตัวแทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดนั้นๆ เข้ารับประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่มจากพระรูป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โดยในจังหวัดภูเก็ตมีเด็กที่เข้ารับทุน จำนวน 119 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

ทั้งนี้ นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้อัญเชิญพระดำรัสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม กล่าวแก่ผู้เข้ารับทุนฯ ความว่า “ผู้รับทุนการศึกษาทุกท่าน ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณ พุ่ม ประจำปี 2554 ทุกนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ ขอให้ท่านนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษของท่าน เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ การพัฒนาบุตรหลานของท่าน ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษาจึงเป็นส่วนที่ช่วยแบ่งเบาภาระของท่านได้ในระดับหนึ่ง เด็กพิการจะมีศักยภาพและช่วยตนเองได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ข้าพเจ้าขอให้กำลังใจทุกท่าน มีความอดทน มุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลานเพื่อให้มีศักยภาพ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข”

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.