อบจ.ภูเก็ต ประชุมโครงการจัดทำแผนพิมพ์เขียว (Blueprint) การศึกษา

อบจ.ภูเก็ต ประชุมโครงการจัดทำแผนพิมพ์เขียว (Blueprint) การศึกษา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมโครงการจัดทำแผนพิมพ์เขียว (Blueprint) การศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต โดยมี ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ คณะทำงานนโยบายด้านการศึกษา อบจ.ภูเก็ต นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคุณหญิงจัน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อเสนอพิจารณาเรื่องการจัดทำพิมพ์เขียว (Blueprint) เพื่อให้สอดคล้องกับ Smart Education : PPAO โดยมีแนวคิด 2 แนวทาง คือ

  1. Blueprint ที่เป็นต้นแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งจังหวัดภูเก็ต เชื่อมโยงกับสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ (ข้อดีเป็นการบูรณาการในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ทั้งระบบ)
  2. Blueprint การพัฒนาการจัดการศึกษาของ อบจ. และสถานศึกษาร่วมพัฒนาฯ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.