ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต จัดสัมมนา “รู้ทันภัยพิบัติ”

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต จัดสัมมนา “รู้ทันภัยพิบัติ”

 

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต จัดสัมมนา “รู้ทันภัยพิบัติ”

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ที่ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ICT ภูเก็ต ดร.จิรวัฒน์ แท่นท่อง ผู้อำนวยการศูนย์ ICT ภูเก็ต เป็นประธานการสัมมนา “รู้ทันภัยพิบัติ” โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียน ครู และประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ดร.จิรวัฒน์ กล่าว่า เทศบาลนครภูเก็ต ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างแหล่งเรียนรู้ตลอดชีพ และการยกระดับความสามารถของเยาวชนและประชาชนในส่วนท้องถิ่นให้ชมชุนได้มีโอกาสพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การใช้นวัตกรรมผสมผสานภูมิปัญญาของตนเข้ากับความรู้ทันสมัย จึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต ให้เป็นแหล่งการศึกษา ฝึกฝนทักษะ และถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับนักเรียน ครู ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมแรงบันดาลในในการเรียนรู้ด้วย

ทั้งนี้ ในการสัมมนา “รู้ทันภัยพิบัติ” ได้มีวิทยากรจากหลาย ๆ พื้นที่ในการให้ความรู้ภัยพิบัติในหลายๆ ด้าน อาทิ การเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยพิบัติภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และขั้นตอนการดำเนินหลังเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น จึงเป็นสิ่งสำคัญ ในการสร้างองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและ การเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตต่าง ๆ เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.