ทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2553

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2552 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 60 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552
 2. มีผลการเรียนดังนี้
  • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. ในกรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 2  ต้องได้รับรางวัลจากการประกวด หรือแข่งขันตามข้อใด ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  • การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
  • การสอบแข่งขันปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
  • การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • เป็นนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท.
 4. มีสัญชาติไทย
 5. ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 100 บาท
 3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนในชั้น ม.1 และ ม.2
 4. สำเนาหลักฐานการได้รับรางวัลตามคุณสมบัติของผู้สมัครในข้อ 3

ระยะเวลารับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2552

ติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับใบสมัครที่

 1. โรงเรียนที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของแต่ละจังหวัดที่ผู้สมัครสอบศึกษาอยู่
 3. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 2310, 2314 และ 2316 หรือ www3.ipst.ac.th/dpst

ผู้ได้รับทุนโครงการ พสวท.จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ดังนี้

 1. เรียนหลักสูตรการเรียนการสอนพิเศษที่เน้นทักษะปฏิบัติและการแก้ปัญหาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. ร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพิ่มพิเศษ เช่น การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การฝึกงานกับนักวิจัย การส่งเสริมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอื่นๆ
 3. ศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นคู่ศูนย์กัน โดยไม่ต้องสอบแข่งขันเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ผู้รับทุนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และผลการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง และค่าหน่วยกิตตามที่จ่ายจริง (กรูณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของสสวท.)

เงื่อนไขการสมัคร

ผู้สมัครที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล สงขลา พัทลุง ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา และระนอง มีสิทธิในการสมัครเข้าโรงเรียนในโครงการ พสวท. คือ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ซึ่งรับจำนวน 12 คน

วิธีการสมัคร

 1. ผู้สนใจกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครผ่านเว็บไซต์ http://www3.ipst.ac.th/dpst ให้สมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์รูปถ่าย แล้วสั่งพิมพ์ใบสมัครเพื่อให้ผู้อำนวยการ/ครูที่ปรึกษาของโรงเรียนนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือผู้ปกครองลงนามรับรองการสมัคร กรณีที่ไม่สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ ให้ติดต่อที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ของแต่ละจังหวัด
 2. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ด้วยตนเอง หรือ ส่งผ่านทางโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ ภายในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ดังนี้
  • เขตกรุงเทพมหานคร ส่งใบสมัครและหลักฐาน พร้อมค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ที่โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) หรือ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ตามศูนย์โรงเรียนที่นักเรียนเลือกสมัครสอบ
  • ส่วนภูมิภาค ส่งใบสมัครและหลักฐาน พร้อมค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ของแต่ละจังหวัด
 3. หลังจากตรวจสอบหลักฐานการสมัครเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่รับสมัครจะจัดส่งบัตรประจำตัวสอบของนักเรียนพร้อมแจ้งสนามสอบ ไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบในภายหลังว่านักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน สสวท. จะเพิกถอนสิทธิการสมัครและผลการสอบทั้งหมด โดยนักเรียนไม่สามารถร้องขอค่าสมัครและค่าใช้จ่ายใดๆ คืนได้

การสอบคัดเลือก

รอบที่ 1 สอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 09.00 – 15.00 น. (แสดงบัตรประจำตัวสอบ พร้อมกับบัตรประชาชน ต่อคณะกรรมการคุมสอบ)

 • 09.00 – 11.30 น. วิชาวิทยาศาสตร์
 • 12.30 – 15.00 น. วิชาคณิตศาสตร์

ใช้ดินสอดำ 2B ขึ้นไป สำหรับการตอบข้อสอบในกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์ ส่วนการกรอกข้อมูลอื่นๆ ใช้ปากกาลูกลื่น ซึ่งผู้เข้าสอบต้องเตรียมมาเอง

ประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่านพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2553 ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่เว็บไซต์ http://www3.ipst.ac.th/dpst
รอบที่ 2 สอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ สอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครที่สอบข้อเขียนผ่านสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์โรงเรียนในโครงการ พสวท. ที่สมัครสอบไว้ ใน วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยต้องนำบัตรประจำตัวสอบมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สถานที่ต่อไปนี้

 1. ศูนย์โรงเรียนในโครงการ พสวท. 7 ศูนย์
 2. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่เว็บไซต์ http://www3.ipst.ac.th/dpst

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www3.ipst.ac.th/dpst

ที่มา: เว็บไซต์สสวท

Related Post

2 Comments

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.