มอ.ภูเก็ต จัดโครงการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา คณะกรรมการดำเนินการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ประจำปี พ.ศ.2552 ได้จัดประชาสัมพันธ์การเปิดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดการเปิดสอบ และสมัครนักเรียนและบุคคลื่วไปที่สนใจ โดยมีอาจารย์โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้คือ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว (ประศาสน์วิทยา) และโรงเรียนขจรเกียรตืศึกษา โดยคุณนภาพร สงเล็ก เลขานุการบริหารสถาบันขงจื๊อภูเก็ต ได้มอบของที่ระลึกแก่อาจารย์สวนศรี เตี่ยวสกุล ซึ่งดูแลการเรียนการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณทางโรงเรียนสตรีภูเก็ต ซึ่งให้ความสำคัญและสนใจด้านภาษาจีน ตลอดจนให้ควาอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดบรรยาย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.