สายสัมพันธ์สานฝันเด็กน้อย ณ ร.ร. อบจ.บ้านไม้เรียบ

สายสัมพันธ์สานฝันเด็กน้อย ณ ร.ร. อบจ.บ้านไม้เรียบ

ร.ร. อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์สานฝันเด็กน้อย ประจำปีการศึกษา 2557
ร.ร. อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์สานฝันเด็กน้อย ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) คณะครู ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ โรงเรียน อบจ.บ้านบ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

นายคำนึง สิงห์เอี่ยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานในครั้งนี้ว่า “ด้วยการจัดการเรียนการสอนแก่เด็กในระดับก่อนประถมศึกษานั้น เป็นการยึดหลักพัฒนาการและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญา มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข การสำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัยของเด็กนั้นต้องอาศัยกำลังใจ การประคับประคองจากผู้ใหญ่ ซึ่งมีประสบการณ์มาก่อนอีกส่วนหนึ่ง จึงจะสามารถผ่านอุปสรรคในการเรียนรู้เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายได้ และการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นเป็นการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทย มีความสมบูรณ์ และสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญาและอารมณ์ มีความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของการศึกษา การจัดกิจกรรมอบวุฒิบัตรแก่เด็กในระดับก่อนประถมศึกษา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้กับเด็ก ส่งเสริมให้เด็กรู้คุณค่าของตนเอง รัก และกตัญญูต่อผู้ที่มีพระคุณ พ่อแม่ ครูอาจารย์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณค่าทางจิตใจ ให้ทั้งกับเด็กและผู้ปกครอง ทางโรงเรียนจึงได้จัดโครงการนี้เป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท ซึ่งในปีการศึกษา 2557 นี้ มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 58 คน และจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 คน”

ด้าน นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอแสดงความชื่นชมและยินดีอย่างยิ่งกับนักเรียนทุกคน รู้สึกภูมิใจแทนผู้ปกครอง คุณครู ที่มีส่วนร่วมในการปลูกฝัง ให้ความรู้กับเด็กๆ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และถือเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้น เนื่องจากการวางรากฐานที่ดี ที่ถูกต้อง ให้กับเด็กๆ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา จะส่งผลดีต่อความมั่นคงของชีวิตในอนาคต

วันนี้นับว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง ที่ได้เห็นถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนได้ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ไปอีกระดับหนึ่ง การเรียนรู้นั้นเราสามารถจะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ทุกสถานที่ ไม่เพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้น หวังว่านักเรียนทุกคนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป อย่างไรก็ตาม ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน มีความขยันหมั่นฝึกตนเองอยู่เสมอ รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขอขอบคุณคณะครู และผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมทำให้เกิดภาพความประทับใจในวันนี้”

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.825744577500538.1073741887.136367659771570]

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.