บ่มเพาะนักธรรมรุ่นเยาว์ จัดสอบวัดความรู้ทางพุทธศาสนา

บ่มเพาะนักธรรมรุ่นเยาว์ จัดสอบวัดความรู้ทางพุทธศาสนา

บ่มเพาะนักธรรมรุ่นเยาว์ จัดสอบวัดความรู้ทางพุทธศาสนา

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ วัดวิชิตสังฆาราม เปิดสนามสอบธรรมศึกษา สนามหลวง ประจำปี 2558 โดยมี พระครูปริยัตยานุยุต เจ้าคณะ ต.ตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต ผศ.สุทิพย์ จีนาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจน พระสงฆ์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ อาคารเพชรภูมิภัฏ ม.ราชภัฏภูเก็ต

ผศ.สุทิพย์ จีนาวุธ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบธรรมศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมศีลธรรมให้แก่เยาวชน ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ อันถือเป็นการพัฒนาสังคมที่สำคัญ เพราะเยาวชนเป็นผู้อ่อนด้อยประสบการณ์ชีวิต โอกาสที่จะพลั้งผิดในการคิด การพูด และการกระทำ ย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่าย หากไม่มีพื้นฐานคุณธรรมเป็นหลักยึดถือ ดังนั้น การสอบธรรมศึกษา จะทำให้นักศึกษามีโอกาสได้ศึกษา ทบทวน และวัดผลความรู้ด้านหลักคำสอน และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา ตั้งแต่ระดับธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก โดยหวังว่าผู้เข้าสอบจะได้ตระหนัก และยอมรับคุณค่าของการเรียนธรรมศึกษา รวมทั้งเห็นประโยชน์ในการนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติตามให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรวมถึงการดำเนินชีวิต” รองอธิการบดี กล่าว

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ วัดวิชิตสังฆาราม เปิดสนามสอบธรรมศึกษา สนามหลวง ประจำปี...

Posted by Phuket Journal on Tuesday, December 1, 2015

Related Post

ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบในการเคลื่อนไหวขององค์กรยูดับเบิลยูซีทั่วโลก

ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบในการเคลื่อนไหวขององค์กรยูดับเบิลยูซีทั่วโลก

ยังคงขยายรูปแบบการศึกษา วิสัยทัศน์และพันธกิจที่โดดเด่นของยูดับเบิลยูซีไปทั่วโลก

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.