ม.สงขลานครินทร์เขตตรัง ศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ม.สงขลานครินทร์เขตตรัง ศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ม.สงขลานครินทร์เขตตรัง ศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 6 (Architectural Design VI) เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบท่าอากาศยานนานาชาติ เพื่อประยุกต์ความรู้ในการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวต่อไปณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ม.สงขลานครินทร์เขตตรัง ศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ม.สงขลานครินทร์เขตตรัง ศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต 

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.