ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยของ สวทช. มีโครงการรับสมัครทุน และหลักสูตรอบรม

ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยของ สวทช. มีโครงการรับสมัครทุน และหลักสูตรอบรม

ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยของ สวทช.  มีโครงการรับสมัครทุน และหลักสูตรอบรม ดังนี้

๑. หลักสูตรอบรมระยะสั้นเรื่อง “Micro- and Nanosystems for Biomedical Applications”  จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย NSTDA Academy และฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยร่วมกันจัดหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคโนโลยี micro/nano systems สำหรับประยุกต์ใช้ทางชีวการแพทย์ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนัก ศึกษา อาจารย์ บุคคลากรทางการแพทย์และชีวการแพทย์ และผู้สนใจ โดยรวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาทั้งในและต่าง ประเทศมาให้ ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ และแนวทางในการทำวิจัยทางด้าน MEMS และ NEMS ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการประยุกต์ใช้และพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต

ในวันที่ ๑๖-๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี  (ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) (มีบริการห้องพักราคาพิเศษในช่วงอบรม)

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนภายในวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๕๕
ได้ที่ http://www.nstdaacademy.com/biomed
ค่าอบรมบุคคลทั่วไป ๓,๕๐๐ บาท  นศ. ๓,๐๐๐ บาท

๒. ทุนการศึกษา
๒.๑ โครงการทุนสถาบัณบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) เป็นโครงการทุนการศึกษาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เปิดรับสมัคร ๑ ม.ค. – ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๕
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th/tgist

๒.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำหรับภาคอุตสาหกรรม (NUI-RC) เป็นโครงการทุนการศึกษาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ที่มีความร่วมมือกับภาคเอกชน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัคร ๑ ม.ค. – ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๕
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th/NUI-RC

๒.๓ โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST Tokyo Tech)

เปิดรับสมัคร นศ. หลักสูตร
๑. วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering : AE)
๒. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว
(Information and Communication Technology for Embedded Systems : ICTES)
๓. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงเพื่อความยั่งยืน
(Advanced and Sustainable Environmental Engineering : EnvE.)
เปิดรับสมัครบัดนี้ถึงวันที่ ๒๙ ก.พ. ๒๕๕๕
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.