ม.เชียงใหม่ มอบทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา หมดเขต 14 สิงหาคม 2552

บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปี 2552 เพื่อ เป็นทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแก่นักศึกษาในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์

สนับสนุนเงินทุน ดังนี้

 • นักศึกษาปริญญาเอก แบบ 1.1 หรือ 1(2) (ฐาน ปริญญาโท) จัดสรรให้ทุนละไม่เกิน 35,000 บาท
 • นักศึกษาปริญญเอก แบบ 1.2 หรือ 1 (1) (ฐาน ปริญญาตรี) จัดสรรให้ทุนละไม่เกิน 60,000 บาท
 • นักศึกษาปริญญเอก แบบ 2.1 หรือ 2 (2) (ฐานปริญญาโท) จัดสรรให้ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท
 • นักศึกษาปริญญาเอก แบบ 2.2 หรือ 2 (1) (ฐาน ปริญญาตรี) จัดสรรให้ทุนละไม่เกิน 35,000 บาท
 • นักศึกษาปริญญาเอก แผน ก 1 จัดสรรให้ทุนละไม่เกิน 25,000 บาท
 • นักศึกษาปริญญาโท แผน ก 2 จัดสรรให้ทุนละไม่เกิน 8,500 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

 • เป็นนักศึกษาในหลักสูตรที่มีการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ได้แก่ ระดับปริญญเอก แบบ 1 หรือ แบบ 2 รหัส 49 เป็นต้นไป ระดับปริญญาโท แผน ก รหัส 50 เป็นต้นไป
 • มีหัวข้องานวิจัยสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ได้รับอนุมัติหัวข้อ โครงร่างวิทยานิพนธ์ (approved thesis proposol) และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว
 • ไม่เคยได้รับทุนนี้มาก่อน
 • ในกรณีที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนอื่น รวมแล้วต้องไม่เกิน 50,000 บาท

เงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับทุน

 • ต้องตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือตีพิมพ์ใน proceedings ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) หรือ ได้นำผลงานออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนในรูปแบบซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนต้องนำเสนอผลการตีพิมพ์ในบัณฑิตวิทยาลัยทราบ ภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาการรับทุน
 • ในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน จะต้องระบุในกิตติกรรมประกาศว่า เป็นผลงานระหว่างที่ศึกษาอยุ่ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และต้องแสดงความขอบคุณ (acknowledge) บัณฑิตวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. แบบขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ฉบับ
 2. สำเนาแบบเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1 ฉบับ
 3. สำเนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ (thesis proposal) 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 1 ฉบับ

ผู้สนใจสมัครขอรับทุน ติดต่อขอรับแบบขอรับทุนฯ และยื่นสมัครได้ ณ หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2552

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.grad.cmu.ac.th/web2008/news_files/pr_03_files/file/pr7.pdf

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.