ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี กองทุนสิรินธรเทคโนโลยี 2553

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา กองทุนสิรินธรเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2553 รายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. ผู้สมัครจะต้องมีผลการศึกษาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 และได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำหรับติดบัตรประจำตัวสอบ
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้น ม. 4 – 5 คำนวณผลการเรียนกลุ่มวิชาและผลการเรียนรวมเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา

ทุนการศึกษา

 • ทุนเต็มจำนวน นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษาทั้งหมด ในแต่ละภาคการศึกษา
 • ทุนครึ่งจำนวน นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาครึ่งจำนวน และค่าหน่วยกิต 9 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน ประมาณ 40,100 บาท ต่อภาคการศึกษา
 • ทุน 25% นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาร้อยละ 25 และค่าหน่วยกิต 4.5 หน่วยกิต รวมเป็นเงินประมาณ 20,050 บาทต่อภาคการศึกษา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 25552

 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่สถาบันฯ
 • หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ reg.siit.tu.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน มาที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12121
 • ผู้สมัครประเภทนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ ไม่ต้องชำระค่าสมัครสอบ

อ่านประกาศและติดตามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ www.siit.tu.ac.th/pdf/OSP_2010.pdf

ที่มา: www.siit.tu.ac.th

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.