วิชิตจัดแข่งขันเรือแคนู ดูแลสิ่งแวดล้อม 2556

วิชิตจัดแข่งขันเรือแคนู ดูแลสิ่งแวดล้อม 2556

วิชิตจัดแข่งขันเรือแคนู ดูแลสิ่งแวดล้อม 2556

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 56 ที่บริเวณท่าเทียบเรือคลองมุดง ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือแคนู ตามโครงการการแข่งขันเรือแคนู ดูแลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556 โดยมี นายวิเศษ สบายจิตร ปลัดเทศบาตำบลวิชิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต ส่วนราชการทีเกี่ยวข้อง ตลอดจนนักเรียน และประชาชนเข้าร่วม

นายวิเศษ สบายจิตร ปลัดเทศบาตำบลวิชิต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตถือเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมาก และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลวิชิต ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สำหรับคลองมุดง ทางเทศบาลตำบลวิชิต ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีแนวป่าชายเลนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นเกราะป้องกันภัยที่ดี พร้อมต้องกระตุ้นให้ประชาชนทุกคนร่วมกันรักษาให้เป็นแหลางเรียนรู้ทางธรรมชาติ ซึ่งทุกคนจะได้รับประโยชน์โดยการชื่นชมธรรมชาติ พร้อมกับการศึกษาเรียนรู้ลักษณะทางวัฒนธรรม รวมถึงการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของท้องถิ่น

ทางเทศบาลตำบลวิชิต จึงได้จัดโครงการแข่งขันเรือแคนูดูแลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556 ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลวิชิต เพื่อฝึกทักษะการพายเรือแคนูให้แก่เยาวชน และประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน และการปลุกจิตสำนึกของประชาชนในชุมชน และนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่กับท้องถิ่นต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.