แถลงข่าวฟุตบอลเยาวชน 11 คน อายุไม่เกิน 12 ปี (HERO CUP)

แถลงข่าวฟุตบอลเยาวชน 11 คน อายุไม่เกิน 12 ปี (HERO CUP)

วันที่ 8 พ.ย. 61 ที่ห้องประชุม ก้อง ยงสกุล ชั้น 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 11 คน อายุไม่เกิน 12 ปี (HERO CUP) โดยมี นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาภูเก็ต นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตและภาคีเครือข่ายเข้าร่วม

นายรัฐวิชญ์ กล่าวว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต มีหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงมุ่งสร้างให้เยาวชน เด็ก เยาวชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมายของศาลยุติธรรม นอกจากหน้าที่หลักในการพิจารณาพิพากษาคดีตามบทบาท หน้าที่ และภารกิจของศาลแล้ว ยังมีภารกิจที่จะต้องเสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกระดับชั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายประเภทต่างๆ ตลอดจนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิด ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก เยาวชนและชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคม
การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสามารถช่วยพัฒนาเด็ก เยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะช่วยพัฒนาให้มีร่างกายแข็งแรง พลานามัยสมบรูณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์ที่มั่นคง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ชุมชนมีความอบอุ่น มั่นคงเข้มแข็ง รวมทั้งเกิดความสุขในครอบครัว สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีคุณค่าและมีความสงบสุข สร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลจากยาเสพติดหรือกระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งเป็นกำลังที่สำคัญของชาติในอนาคตต่อไป
ฉะนั้นเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนหันมาสนใจในด้านกีฬา และเป็นการเชื่อมความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน 11 คน อายุไม่เกิน 12 ปี (HERO CUP) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชนมีความรัก สามัคคี ปรองดองสมานฉันท์และเพื่อส่งเสริมคุณภาพเด็ก เยาวชนให้มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดหรือกระทำผิดกฎหมายตลอดจนเป็นการให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันโดยมีทีมจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมจำนวน 11 ทีม ซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 – มกราคม พ.ศ.2562 ณ สนามสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.