อบจ.ภูเก็ตจัดโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ปี 2561

อบจ.ภูเก็ตจัดโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ปี 2561

วันที่ 8 มิ.ย. 61 ที่ห้องประชุมโรงแรมสาธิตไอดีเรสซิเดนซ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ภูเก็ต อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครู แกนนำนักเรียนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ไลน์แดนซ์ ตามโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิค โดยมี เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ครูผู้นำการออกกำลังกายในโรงเรียน และชมรมผู้สูงอายุ ชมรมไลน์แดนซ์จากทุกพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นายวัชรินทร์ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิค ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 – ปัจจุบัน เพื่อดำเนินกิกจรรมพัฒนาสุขภาพ 5 ภารกิจ ได้แก่ การอบรมพัฒนาครูผู้นำการอบรมสัญจรเครือข่ายชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในพื้นที่ การจัดกิจกรรมรักภูเก็ต รักออกกำลังกายและการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชมรมออกกำลังกายทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต

การจัดอบรมครูผู้นำการออกกำลังกายในโรงเรียนปีนี้เป็นปีแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศักยภาพเครือข่ายครู ซึ่งเป็นครูผู้นำการออกกำลังกายในโรงเรียนให้มีความรู้ มีทักษะการออกกำลังกายแบบ ไลน์แดนซ์ เริ่มตั้งแต่การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การปรับลมหายใจ การเคลื่อนไหวแบบไลน์แดนซ์ การเคลื่อนไหวในจังหวะง่าย ๆ และให้ครูผู้นำนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปถ่ายทอดแก่เพื่อนนักเรียนในโรงเรียนได้

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.